Trắc nghiệm Javascript số 7

Trắc nghiệm Javascript số 7 hỏi bạn về các Javascript Framework. Các lệnh cơ bản trong AngularJS như ng-if, ng-repeat, kiểm lỗi trong form…

Link bài học cần xem để làm trắc nghiệm:

1. 
Javascript framework là gì?

2. 
Phát biểu nào đúng về ứng dụng angularJS

3. 
Phát biểu nào đúng về ứng dụng controller trong angularJS

4. 
Các phát biểu nào đúng về các chỉ thị trong trang

5. 
Khối code sau dùng lệnh ng-repeat trong AngularJS để làm gì


{{$index}}. {{sv}}


6. 
Hãy chọn nhận xét đúng về khối lệnh sau khi dtb là 7.5

Xếp loại:
<span ng-if = "dtb Yếu kém
=5 && dtb Trung Bình
=8"> Giỏi

7. 
Để hiện lỗi khi nhập hoten, bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzzNhập họ tên từ 3 ký tự trở lên nhé

8. 
Để hiện lỗi khi user chưa chọn phái , bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzz


Nam
Nữ
Chọn phái đi bồ

9. 
Để hiện lỗi khi user chưa chọn tỉnh, bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzzChọn tỉnh
TP HCM
Tiền giang
Long An

Hãy chọn tỉnh

10. 
Để hiện lỗi buộc user phải nhập tuổi từ 6 đến 18, bạn code thế nào trong vị trí zzzNhập tuổi từ 6 đến 18 nhé