Trắc nghiệm Javascript số 6

Trắc nghiệm Javascript số 6 luyện tập cách dùng sự kiện onsubmit, cách lấy value trong các control của form và kiểm tra dữ liệu theo quy tắc.

Link bài học cần xem để làm trắc nghiệm:


1. 
Sự kiện onsubmit xảy ra khi nào?

2. 
Phát biểu nào đúng về nút submit trong form

3. 
Muốn bỏ qua sự kiện submit của form thì viết thế nào?

4. 
Giả sử bạn có code như bên dưới. Lệnh nào gán class có tên là baoloi cho tag input

 
.baoloi { background-color: chocolate; color: white;}5. 
Giả sử bạn có code như bên dưới. Cần kiểm tra giá trị nhập trong soluong phải nhỏ hơn 10. Bạn chọn lệnh nào để điền vào vị trí zzz

 
    


   function kiemtra(){
    if ( zzz ) {
        alert("Loi");
        return false;
    }
   }
 

6. 
Cần kiểm tra user có chọn size nào không. Bạn chọn lệnh nào điền vào vị trí zzz

 
  Chọn size bạn nhé: 
   Lớn

   Vừa

   Nhỏ
 
   


  function kiemtra(){
   if ( zzz ) {
       alert("Chọn size đi bạn ơi");
       return false;
   }
   return true;
 }

7. 
Để kiểm tra user có chọn học kỳ nào không. Lệnh nào bạn sẽ chọn để đặt ở vị trí zzz


   Bạn đang ở học kỳ nào:

    HK 1

   HK 2

   HK 3
 
   


  function kiemtra(){   
   if (zzz) {
       alert("Chọn học kỳ đi nhé");
       return false;
   }
   return true;
  }

8. 
Để kiểm tra user có chọn tỉnh chưa. Lệnh nào bạn sẽ chọn để đặt ở vị trí zzz

 
   
       Bạn ở tỉnh nào?
       Bến Tre
       Hồ Chí Minh
       Hà Nội        
   
   


  function kiemtra(){       
   if ( zzz ) {
       alert("Bạn chưa chọn tỉnh");
       return false;
   }
   return true;
  }

9. 
Kiểm tra dữ liệu trong form để làm gì

10. 
Những thuộc tính html nào hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trong form

11. 
Những thuộc tính html nào hỗ trợ kiểm tra kiểu dữ liệu nhập của user