Trắc nghiệm Javascript số 4

Trắc nghiệm Javascript số 4 giúp luyện công về các đối tượng có sẵn trong js như window, document, location.,.. và tạo các đối tượng mới…

Link bài học cần xem để làm trắc nghiệm:


1. 
Lệnh nào dùng để tạo ra đối tượng có 2 thuộc tính ho và ten

A. 
var nv = [ ho:"Lấp La", ten: "Lấp Lánh" ]
B.
 var nv = { ho:"Lấp La", ten: "Lấp Lánh" }
C.
var nv = { ho="Lấp La" , ten= "Lấp Lánh" }
D.
var nv = ["Lấp La" , "Lấp Lánh" ]

2. 
Đối tượng trong javascript được tạo ra để làm gì

3. 
Phát biểu nào đúng về đối tượng

4. 
Code nào cần dùng khi muốn nạp lại trang web bằng javascript

Nạp lại đi

5. 
Phát biểu nào đúng về hàm trong đối tượng

6. 
Xem code sau và cho biết kết quả tiền bằng bao nhiêu sẽ được xuất ra trang web?


   var laptop = {
       ten:"Lenovo ThinkBook 15IIL",
       gia: 12990000,
       soluong: 3,
       khuyenmai: function() { if (this.soluong>2) return 10; else return 5;},
       tien : function(){
           km = this.khuyenmai();
           t = this.soluong*this.gia;
           return t*km/100;
       }
   }; 

Tiền = document.write(laptop.tien() )

7. 
Nút nào bạn sẽ dùng khi muốn có 1 nút bấm để in trang web
8. 
Nút nào được dùng khi cần một button quay lại trang trước
9. 
Mời xem câu hỏi và chọn phương án đúng nhé

Các phát biểu nào dưới đâylà đúng. Giả sử code javascript bên dưới bạn viết trong trang web có địa chỉ  https://longnv.name.vn/thuctap/js_location.html?lang=vi&idLT=3#themykien

A: Biến tm có giá trị là longnv.name.vn , còn biến dc có giá trị là https://longnv.name.vn/thuctap/js_location.html?lang=vi&idLT=3#themykien

B. Muốn biết tên miền hiện tại của website thì dùng location.hostname , còn muốn lấy toàn bộ địa chỉ của trang web hiện tại thì dùng location.href

C. Biến ts có giá trị là  ?lang=vi&idLT=3 , còn biến  vt có giá trị là #themykien
D. Muốn lấy các tham số của trang web hiện tại thì dùng location.search


   tm  = location.hostname;
   dc  = location.href;
   ts = location.search;
   vt = location.hash;


   document.write("

 Tên miền = " + tm + "

");
   document.write("

 Full địa chỉ = " + dc + "

");
   document.write("

 Tham số cho trang = " + ts + "

");
   document.write("

 Vị trí trong trang = " + vt + "

");


10. 
Giả sử lệnh sau được thêm vào tag head của 1 trang web.

 setTimeout("location.reload()", 1800000);