Trắc nghiệm Javascript số 5

Trắc nghiệm Javascript số 5 luyện tập về DOM – mô hình phỏng cấu trúc trang web: Chọn node, thêm bớt node, chỉnh định dạng, nội dung node…

Link bài học cần xem để làm trắc nghiệm:


1. 
Chọn phát biểu đúng về mô hình DOM trong javascript

2. 
Chọn phát biểu đúng về DOM

3. 
Các loại node trong DOM bao gồm

4. 
Hàm getElementById dùng để làm gì nhỉ? 🙂

Ví dụ:


var u = document.getElementById('username');

5. 
Hàm getElementsByName giúp bạn làm gì

Ví dụ:
Học miệt mài

Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập

Muốn giỏi: mồ hôi đổ

Nên học nhóm


var arr = document.getElementsByName('lk');

6. 
Hàm getElementsByTagName giúp làm gì nhỉ ơi

Ví dụ:
Học miệt mài

Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập

Muốn giỏi: mồ hôi đổ

Nên học nhóm


var arr = document.getElementsByTagName('span');

7. 
Hàm getElementsByClassName là sao

Ví dụ:
Học miệt mài

Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập

Muốn giỏi: mồ hôi đổ

Nên học nhóm


var arr = document.getElementsByClassName('txt');