Trắc nghiệm Javascript số 5

Trắc nghiệm Javascript số 5 luyện tập về DOM – mô hình phỏng cấu trúc trang web: Chọn node, thêm bớt node, chỉnh định dạng, nội dung node…

Link bài học cần xem để làm trắc nghiệm:


1. 
Chọn phát biểu đúng về mô hình DOM trong javascript

2. 
Chọn phát biểu đúng về DOM

3. 
Các loại node trong DOM bao gồm

4. 
Hàm getElementById dùng để làm gì nhỉ? 🙂

Ví dụ:
<input class="txt" name="u" id="username">
<script>
var u = document.getElementById('username');
</script>

5. 
Hàm getElementsByName giúp bạn làm gì

Ví dụ:
<span class="txt" name="lk"> Học miệt mài</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Muốn giỏi: mồ hôi đổ</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Nên học nhóm</span> <br>
<script>
var arr = document.getElementsByName('lk');
</script>

6. 
Hàm getElementsByTagName giúp làm gì nhỉ ơi

Ví dụ:
<span class="txt" name="lk"> Học miệt mài</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Muốn giỏi: mồ hôi đổ</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Nên học nhóm</span> <br>
<script>
var arr = document.getElementsByTagName('span');
</script>

7. 
Hàm getElementsByClassName là sao

Ví dụ:
<span class="txt" name="lk"> Học miệt mài</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Muốn giỏi: mồ hôi đổ</span> <br>
<span class="txt" name="lk"> Nên học nhóm</span> <br>
<script>
var arr = document.getElementsByClassName('txt');
</script>