Hiện sản phẩm mới dùng Angular

Hiện sản phẩm mới dùng Angular hướng dẫn thực hiện code tạo component để các sản phẩm mới từ Server hiện trong trang chủ.


Yêu cầu:

 1. Lấy 6 sản phẩm điện thoại mới từ server và trình bày trên trang chủ
 2. Trước khi thực hiện bài này, hãy xem bài sau và thực hiện theo đó trước nhé: https://longnv.name.vn/thuc-tap-angular/hien-san-pham-ban-chay

Chuẩn bị thực hiện:

 1. Chạy project Angular : Vào folder project và chạy lệnh sau
   ng serve -o 
 2. Chạy Json server: Vào folder project và chạy lệnh 
  json-server -w db.json

Tạo component sản phẩm mới

Việc đầu tiên là bạn cần tạo component.
Thực hiện bằng cách vào folder project và chạy lệnh ng g c SanPhamMoi

Nhúng vào component home

Component home trước đây chúng ta đã routing để hiện ra khi user nhắp vào trang chủ. Giờ thì muốn hiện sản phẩm mới trong trang chủ thì chỉ việc nhúng component vừa tạo vào home là OK. Mở file home.component.html để code :

<!-- home.component.html-->
<app-san-pham-moi></app-san-pham-moi> <hr>
<app-san-pham-ban-chay></app-san-pham-ban-chay>

Tạo hàm trong service để request dữ liệu từ server

Service là class chứa các hàm phục vụ cho các component gọi khi cần. Service giống như Model trong mô hình MVC.

Trong video trước, chúng ta đã tạo service du-lieu, giờ thì mở file du-lieu.service.ts để định nghĩa hàm lấy các điện thoại mới (idLoai=1) , khai báo kiểu dữ liệu trả về từ server sẽ là mảng ISanpham

//du-lieu.service.ts
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { ISanpham } from './isanpham';
@Injectable({ providedIn: 'root'})
export class DuLieuService {
 constructor( private h:HttpClient ) { }
 laySP(id:number=0){
  return this.h.get(`http://localhost:3000/sanpham/${id}`);
 }
 getLaptopBanChay(){
  var url='http://localhost:3000/sanpham?idLoai=2&_sort=solanxem&_order=desc&_limit=6';
  return this.h.get<ISanpham[]>( url );
 }
 getDienThoaiMoi(){
  var url='http://localhost:3000/sanpham?idLoai=1&_sort=ngay&order=desc&_limit=6';
  return this.h.get<ISanpham[]>( url );
 }
}

Gọi hàm trong trong servive từ component

//san-pham-moi.component.ts
import { Component } from '@angular/core';
import { DuLieuService } from '../du-lieu.service';
import { ISanpham } from '../isanpham';
@Component({ selector: 'app-san-pham-moi',
 templateUrl: './san-pham-moi.component.html',
 styleUrls: ['./san-pham-moi.component.css']
})
export class SanPhamMoiComponent {
 constructor( private d:DuLieuService ) { }
 listSanPham:ISanpham[] = [];
 ngOnInit(): void {
  this.d.getDienThoaiMoi().subscribe( d => this.listSanPham = d);
 }
}

Hiện sản phẩm mới dùng Angular

Để hiện sản phẩm trong view, bạn code tương tự như view hiện sản phẩm bán chạy và xem thử kết quả

Như vậy để hiện các sản phẩm mới, công việc dễ phải không nào, chỉ việc tạo component, nhúng nó vào trang chủ rồi định nghĩa hàm trong servie để lấy dữ liệu trên server về. Sau đó thì gọi hàm vừa định nghĩa từ trong component để có dữ liệu, cuối cùng là cho hiện dữ liệu trong view là xong.

Cần xem tài liệu thêm thì link đây: https://angular.io/docs


Tóm tắt các việc cần thực hiện


Sau đây là các bài trong seris thực tập Angular bạn cần thực hiện tuần tự từ trên xuống để có project nhé:

 1. Đôi điều về Angular – P1
 2. Đôi điều về Angular – P2
 3. Hiện sản phẩm bán chạy
 4. Hiện sản phẩm mới dùng Angular
 5. Hiện loại sản phẩm dùng Angular
 6. Hiện sản phẩm theo loại dùng Angular
 7. Hiện chi tiết sản phẩm dùng Angular