Trắc nghiệm Javascript số 2

  1. 
  Cú pháp khai báo biến đúng trong javascript

  2. 
  Phát biểu nào đúng về biến trong javascript

  3. 
  Hãy chọn đáp án đúng về tác dụng của hàm isNAN(x)

  4. 
  Cho biết dưới hiện ra gì nếu nhập vào chữ a


  var x = prompt("Bạn bao nhiểu tuổi");
  if (isNaN(x)==true) alert("Trời ơi! nhập số á");
  else alert("Cảm ơn");

  5. 
  Chọn câu đúng về hàm random và round trong đối tượng Math

  6. 
  Phát biểu nào đúng về code javascript sau


       heSoA = Math.round( Math.random()*100);

  7. 
  Phát biểu nào đúng về mảng (array) trong javascript

  8. 
  Kết quả của lệnh console.log cho bạn kết quả thế nào


     var dt = ["Chân thành", "Nhường nhịn"];
     dt[2] = "Khiêm tốn";
     dt.push("Mạnh mẽ");
     console.log(dt, dt.length);