Trắc nghiệm Javascript số 3

Trắc nghiệm Javascript số 3 giúp bạn ôn kiến thức về vòng lặp , lệnh if, các sự kiện và hàm trong javascript.

Link bài học cần xem để làm trắc nghiệm:


1. 
Đoạn code sau được viết trong trang web của bạn. Chuyện gì xảy ra nếu user vào xem lúc 5 giờ chiều


var d = new Date();
if (d.getHours() < 12)
document.getElementById("chao").innerHTML= "Hôm nay cố gắng nhé";
else
document.getElementById("chao").innerHTML= "Chiều nay bạn thế nào?";

2. 
Phát biểu nào đúng về đoạn code sau:

Chọn ngày sinh:

n = 1;
while ( n <= 31) {
document.write("Ngày " + n + "");
n++;
}

3. 
Đoạn code sau làm gì


var x = 0;
do {
a = prompt("Nhập giá trị biến a đi bồ"); 
while (isNaN(a)==true || a10 );

4. 
Mời xem code và chọn phát biểu đúng

CÁC ĐỨC TÍNH CAO QUÝ CỦA CON NGƯỜI


var qt = ["Nhân", "Lễ", "Nghĩa","Trí","Tín"];
for (var i = 0; i < qt.length; i++)
document.write( "

" + qt[i] + "

");
document.write("
");

5. 
Mời xem đoạn code javascript dưới đây

 
function dtb(toan, ly, hoa) {
var t = (toan + ly + hoa)/3;
return t;
}
var dtb = dtb(9, 3, 7);document.write("ĐiểmTB = " + dtb.toFixed(2) );

6. 
Đoạn code dưới đây làm gìdh = setInterval("hienso()", 2000);    
function hienso(){        
   n = Math.round(Math.random()*31);
   document.getElementById('so').innerText= n;        
}

7. 
Phát biểu nào sau đây đúng


setInterval("alert('Đời vui lắm em có biết không?')", 500)

8. 
Code sau làm gì.x { background:blue; color: white;}
.d { background:red; color: yellow;}

9. 
Mô tả nào đúng cho code sau (chọn 2)

Số lượngSP: 


Đơn giá sp : 50000

Thành tiền :


function tt(soluong){
   gia = document.getElementById("gia").innerText;
   document.getElementById("tien").innerText=soluong*gia;
}

10. 
Mời xem code dưới và chọn 2 phát biểu đúng

<input type="number" 
  onfocus="this.style.backgroundColor='red'" 
  onblur="this.style.backgroundColor='white'" 
  onmousemove="this.value++"
>