Hướng dẫn RESTful API trong NodeJS

Hướng dẫn RESTful API trong NodeJS chỉ bạn cách triển khai web service nhằm public các tài nguyên của mình phục vụ các request từ xa.

RESTful API trong NodeJS

REST là gì?  REST – viết đầy đủ là REpresentational State Transfer – là một chuẩn trong lập trình. Nó định nghĩa các quy tắc để tạo ra các web service nhằm cung cấp các chức năng truy xuất, thêm mới, cập nhật tài nguyên từ xa thông qua http.  Restful API diễn dịch lại dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng và máy tính, tạo nên khả năng truyền tải dữ liệu đơn giản mà hiệu quả, phục vụ trao đổi dữ liệu giữa các nền tảng khác nhau và xa nhau.

Restful, tạo nên khả năng truy cập tài nguyên cho client thông qua các URI. Dữ liệu trả về sẽ trong dạng json, xml, html nhưng chủ yếu là json. Restful sử dụng HTTP như cỗ xe chuyên chở dữ liệu giữa server và client qua các method GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE…

Các dạng dữ liệu trả về trong Restful api

Khi dùng restful, dữ liệu truyền giữa client và server là dạng json, đây là dạng dữ liệu có cấu trúc , rất ngắn gọn. Ví dụ

{ "thongbao":"Đã thêm thành công"} 
hoặc
{"id":"1", "tensp":"abc", "gia":"250000" } 
hoặc
[
 {"id":"1", "tenSach":"abc", "moTa":"...", "urlHinh":"..." } ,
 {"id":"2", "tenSach":"xyz", "moTa":"...", "urlHinh":"..." } ,
 {"id":"3", "tenSach":"mnp", "moTa":"...", "urlHinh":"..." } 
]

Chi tiết về json mời xem bài : https://longnv.name.vn/ky-thuat-web/su-dung-json-trong-javascript

Các quy định http method trong restful

HTTP methodMô tả
GETDùng để lấy một tài nguyên hoặc danh sách các tài nguyên từ server (đã representation lại theo dạng json, xml…)
POSTGửi đến server tài nguyên để xử lý (thường dùng cho thêm mới record)
PUTCập nhật trạng thái mới cho tài nguyên trên server (thường dùng cho update record)
DELETEXóa tài nguyên chỉ định trên server

Các status code http

Khi request đến một tài nguyên, các status code sẽ trả về client :

 • 200 OK – Tra về trong các phương thức GET, PUT, PATCH, DELETE.
 • 201 Created – Trả về khi tạo xong tài nguyên
 • 204 No Content – Trả về khi xoá xong 1 tài nguyên
 • 304 Not Modified – Tài nguyên không có thay đổi, client có thể dùng cache.
 • 400 Bad Request – Request không hợp lệ
 • 401 Unauthorized – Request không quyền truy cập.
 • 403 Forbidden – Request bị bẻ gãy, từ chối truy cập.
 • 404 Not Found – Không tìm thấy tài nguyên trong từ URI
 • 405 Method Not Allowed – Phương thức không được phép
 • 410 Gone – Tài nguyên không tồn tại
 • 415 Unsupported Media Type – Không hỗ trợ kiểu tài nguyên
 • 422 Unprocessable Entity – Dữ liệu không được xử lý
 • 429 Too Many Requests – Có quá nhiều request

Sử dụng postman để test restful api

Postman là một chương trình giúp bạn đóng vai 1 client để tạo request đến server. Postman như một trình duyệt dành cho web dev. Nó hỗ trợ đầy đủ các method http như post, get, put, delete….và các tham số trong http request Địa chỉ để download là https://www.postman.com/downloads/

Cài đặt postman không có gì đặt biệt vì rất dễ , bạn chỉ việc chạy chương trình, nhắp nút next next là xong

postman-request

Sau đây là phần hướng dẫn RESTful API trong NodeJS, bạn cần chuẩn bị database, tạo folder project trước khi thực hiện nhé.

Thực hiện restful api trong nodejs

Chuẩn bị database

Tạo table tên sach như sau:

Nhập dữ liệu

Cài module express và express-generator

Nếu máy của bạn đã cài rồi thì thôi bỏ qua, còn chưa thì

 1. Mở command line
 2. Gõ  lệnh npm install -g express
 3. Tiếp theo gõ lệnh  npm -g install express-generator

Tạo project để thực tập

 1. Vào command line rồi chạy lệnh:
express --view=ejs RestfulTest

Bạn sẽ thấy folder RestfulTest xuất hiện các folder và file trong đó

2. Chuyển vào folder RestfulTest mới tạo và chạy các lệnh cài đặt module cần thiết

npm install
npm install mysql

Tạo model kết nối db

1. Tạo folder models trong project

2. Tạo file models/database.js

var mysql = require('mysql');
var db = mysql.createConnection({
  host: 'localhost', 
  user: 'root', 
  password: '', 
  database: 'labnodejs'
}); 
db.connect(() => console.log('Da ket noi database !'));
module.exports = db; 

Tạo route

1. Mở file app.js và định nghĩa route sach dẫn vào controller routes/sach

var sachRouter = require('./routes/sach');
app.use('/sach', sachRouter);

2. Tạo file routes/sach.js và code

var express = require('express');
 var router = express.Router();
 var db = require('./../models/database'); 
 router.get('/', function(req, res) {
   //chức năng trả về danh sách các record
   //lấy ra các record trong table
   //trả về các record dạng json
 });
 router.post('/', function(req, res) {
   //chức năng thêm mới record vào table
   //tiếp nhận dữ liệu gửi trong body request
   //thực hiện chèn record mới vào table 
   //trả về thông báo đã chèn dạng json 
 });
 router.get('/:id', function(req, res) {
   //chức năng trả về chi tiết 1 record
   //tiếp nhận id của reord trong url
   //lấy ra record theo id từ table
   //trả về chi tiết record dạng json
 });
 router.put('/:id', function(req, res) {
   //chức năng cập nhật record trong table 
   //tiếp nhận dữ liệu gửi trong body request
   //thực hiện cập nhật record vào table 
   //trả về thông báo json đã cập nhật
 });
 router.delete('/:id', function(req, res) { 
   //chức năng xóa 1 record trong table
   //tiếp nhận id trong url
   //thực hiện xóa record
   //trả về thông báo json đã xóa
 });
 module.exports = router;

Thực hiện chức năng danh sách record

1. Trong routes/sach.js, code lại chức năng trả về danh sách các record để được như sau

router.get('/', function(req, res, next) {
  let sql = `SELECT id, tenSach, moTa, urlHinh FROM sach`;
    db.query(sql, function(err, data) {
        res.json(data);
    });   
});

2. Test: Mở Postman để test

Trình Postman download từ https://www.postman.com/downloads/ , giúp bạn tạo các loại request khác nhau (get, post, put, delete…) đến server. Nếu bạn chưa cài thì down rồi cài vào máy nhé.

Mở chương trình postman, chọn method GET và nhập url rồi nhắp Send như hình

Thực hiện lấy chi tiết record

1. Trong routes/sach.js, code lại chức năng trả về chi tiết 1 record để được như sau

router.get('/:id', function(req, res, next) {
    let id=req.params.id;      
   let sql = 'SELECT * FROM sach WHERE id = ?'    
    db.query(sql, id, (err, d) => {
    res.json(d[0]);
    });   
});

2. Test: Mở Postman để test

Trong tool postman, chọn method GET và nhập url rồi nhắp Send như hình

postman-test-read

Thực hiện chức năng thêm record

1. Trong routes/sach.js, code lại chức năng thêm mới record vào table để được như sau:

router.post('/', function(req, res, next) {
    let data = req.body;  
  let sql = 'INSERT INTO sach SET ?';
    db.query(sql, data, (err, d) => {
        if (err) throw err;
        res.json({"thongbao":"Đã chèn xong sách"});
    });
});

2. Test: Mở Postman để test

Trong tool postman, chọn method POST và nhập url rồi nhắp Send như hình

postman-test-create

Thực hiện chức năng cập nhật record

1. Trong routes/sach.js, code lại chức năng cập nhật record trong table để được như sau:

router.put('/:id', function(req, res, next) {
    let data = req.body;
    let id = req.params.id;
  let sql = 'UPDATE sach SET ? WHERE id = ?';
    db.query(sql, [data, id], (err, d) => {
        if (err) throw err;
      res.json({"thongbao": 'Đã cập nhật sách'});
    });
});

2. Test: Mở Postman để test

Trong tool postman, chọn method PUT và nhập url rồi nhắp Send như hình

Thực hiện chức năng xóa record

1. Trong routes/sach.js, code lại chức năng xóa record trong table để được như sau:

router.delete('/:id', function(req, res) { 
    let id = req.params.id;
   let sql = 'DELETE FROM sach WHERE id = ?'
    db.query(sql, id , (err, d) => {
        if (err) throw err;
        res.json({"thongbao": 'Đã xóa thành công'});
    }); 
});

2. Test: Mở Postman để test

Trong tool postman, chọn method DELETE và nhập url rồi nhắp Send như hình

postman-test-delete

Trên đây là phần hướng dẫn RESTful API trong NodeJS, bao gồm các khái niệm, cách tạo api, cách test. Các vấn đề liên quan vẫn còn, đó là authentication trong restful, validation, kết hợp với phần front end… sẽ được trình bày tiếp sau.