Sử dụng JSON trong Javascript

Sử dụng JSON trong Javascript hướng dẫn bạn dùng JSON – một định dạng text có cấu trúc, rất thuận lợi để xử lý và trao đổi thông tin qua mạng.

JSON là gì

JSON là một kiểu định dạng text có cấu trúc, rất thuận lợi để xử lý và luân chuyển thông tin giữa các ứng dụng trên mạng. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều xử lý được JSON và javascript cũng thế.

 • JSON viết đầy đủ là JavaScript Object Notation .
 • Dùng để diễn tả dữ liệu có cấu trúc, rất đơn giản, dễ dùng, dễ đọc bởi ứng dụng.
 • Tạo nên khả năng trao đổi dữ liệu dễ dàng giữa các hệ thống phần mềm trên mạng.
 • JSON độc lập với ngôn ngữ, nó không phụ thuộc vào một môi trường hay ngôn ngữ lập trình nào.
 • Dữ liệu JSON dạng text, viết rất giống với các đối tượng trong JavaScript. Trong JSON, các key phải là kiểu chuỗi, viết trong cặp nháy kép:

Ví dụ:

<script>
    var json = { "url":"https://longnv.name.vn", "name":"Thầy Long Web" }; 
    var obj = { url:"https://longnv.name.vn", name:"Thầy Long Web" }; 
    console.log(json);
    console.log(obj);
</script>

Tại sao dùng JSON?

Vì JSON có định dạng là text, cho nên dễ dàng để gửi và nhận qua mạng với các ứng dụng khác, website khác. Bởi vậy JSON được dùng như là 1 định dạng dữ liệu phải có trong các ngôn ngữ lập trình hiện nay như javascript, c#, visual basic, php, java…

Dữ liệu JSON là dữ liệu có cấu trúc, dễ phân tách, trích xuất ra để xử lý.

Đối tượng JSON 

Đối tượng JSON đặt trong dấu { } , viết theo từng cặp key:value , cách nhau bởi dấu : Trong đó key phải là chuỗi (đặt trong nháy), value có thể là các kiểu (string, number, object, array, boolean or null). Từng cặp key:value cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ:

<script>
var sp = { "id":1, "ten":"Gạo", "gia":23000,"km":null}
var website = {"protocol":"https", "domain":"longnv.name.vn"}; 
console.log(sp);
console.log(website);
</script>

Các kiểu dữ liệu của value json

Trong các giá trị trong đối tượng JSON có thể thuộc 1 trong các kiểu sau:

 • String { “xeploai”:”Giỏi” } //Giỏi là kiểu chuỗi, đặt trong nháy
 • Number { “age”:30 } //30 là kiểu số, khỏi dùng nháy
 • Object { “employee”:{ “ten”:”Phúc”, “tuoi”:20 } } // { “ten”:”Phúc”, “tuoi”:20 } là object, đặt trong dấu {}
 • Array. { “sinhvien”: [ “Tâm”, “An”, “Lành” ] } //[ “Tâm”, “An”, “Lành” ] là array , đặt trong dấu []
 • Boolean. { “phai”:true }
 • Null. { “middlename”:null }

Truy xuất giá trị trong đối tượng json

Muuốn truy xuất giá giá trị đối tượng json thì dùng dấu chấm (.) hoặc dùng dấu ngoặc vuông đều được. Xem ví dụ sau:

<script>
  dt= { "ten":"Samsung A31", "gia":6500000, "mau":"Đen"};
  t = dt.ten; //dùng dấu chấm 
  g = dt['gia']; //dùng ngoặc vuông cũng được
  alert("Tên =" + t + " Gia = " + g ); //Tên =Samsung A31 Gia = 6500000
</script>

Lặp qua object json

Bạn có thể lặp qua 1 object json bằng cách dùng vòng lặp for. để lấy các key, dùng ngoặc vuông để truy xuất các giá trị. Ví dụ:

<div id="kq"></div>
<script>
    laptop = {"ten":"HP 340s G7", "gia":12900000, "soluong":1, "cóquà": true};
    for ( key in laptop ) {
        str =  key.toUpperCase() + " :  " + laptop[key] +"<br>";
        document.getElementById("kq").innerHTML += str;
    } 
    /* Kết quả: 
      TEN : HP 340s G7
      GIA : 12900000
     SOLUONG : 1
      CÓQUÀ : true
    */
</script>

JSON object lồng nhau

Các giá trị trong JSON object cũng có thể là 1 JSON object cũng được. Truy xuất các JSON object con bằng cách dùng dot hoặc dùng ngoặc vuông: Ví dụ:

<script>
nhanVienObj = {
  "hoten":"Đào Công Sự",
  "ngaysinh":"15/04/2000",
  "phone": {
        "home":"028341932",
        "hand":"0918764526",
        "work":"028156392"
  }
};
</script>
<script>
  h = nhanVienObj.phone.home; console.log("home = " , h);
    w = nhanVienObj.phone["work"]; console.log("work = " , w);
    nhanVienObj.phone.home= "098111111";
    nhanVienObj.phone["hand"] = "098222222";
    console.log(nhanVienObj);
</script>

Xóa thuộc tính của object json

Muốn xóa 1 object json hoặc 1 thuộc tính của nó thì bạn dùng lệnh delete để xóa.

<script>
    nhanVienObj = {
        "hoten":"Đào Công Sự",
        "ngaysinh":"15/04/2000",
        "phone": {
            "home":"028341932",
            "hand":"0918764526",
            "work":"028156392"
        }
    };
    delete nhanVienObj.phone.work;
   delete nhanVienObj.ngaysinh;
    console.log(nhanVienObj);
</script>

Array trong JSON

Dùng cũng giống như array trong JavaScript. Ví dụ:

[ "Chân thành", "Khiêm tốn", "Trách nhiệm" ]

Truy xuất giá trị trong array

Để truy xuất các giá trị trong 1 mảng json, bạn dùng chỉ số để truy xuất (chỉ số tính từ 0). Ví dụ:

<script>
    kh = { 
        "hoten":"Nguyễn Văn Tèo", 
        "tuoi":20, 
        "sothich" : [ "Nhìn mưa rơi", "Nghe chim hót", "Ngắm mây bay"]
    };
    alert(kh.sothich[0]); //Nhìn mưa rơi
    alert(kh.sothich[1]); //Nghe chim hót
</script>

Lặp qua array

Dùng vòng lặp for như ví dụ 1 sai:

<div id="kq"></div>
<script>
    kh = { 
        "hoten":"Nguyễn Văn Tèo", 
        "tuoi":20, 
        "sothich" : [ "Nhìn mưa rơi", "Nghe chim hót", "Ngắm mây bay"]
    };
    for (i in kh.sothich) {
        str = i + ". " +  kh.sothich[i] +"<br>";
       document.getElementById("kq").innerHTML += str;
    } 
</script>
<!--Kết quả: 
0. Nhìn mưa rơi
1. Nghe chim hót
2. Ngắm mây bay
-->

Ví dụ 2:

<div id="kq"></div>
<script>
    hangSX = {
        "ten":"HP",
        "soluong":130,
        "laptops": [
            { "ten":"HP G7", "mau":[ "Đen", "Xám", "Trắng" ] },
            { "ten":"HP G8", "mau":[ "Trắng", "Đen"] },
            { "ten":"HP Omen", "models":[ "Xám", "Đen" ] }
        ]
    };

    str="";
    for ( i in hangSX.laptops) {
        str += "<h3>" + hangSX.laptops[i].ten + "</h3>";
        for (j in hangSX.laptops[i].mau) {
            str += hangSX.laptops[i].mau[j] +"<br>";
        }
    }
    document.getElementById("kq").innerHTML = str;
</script>

Ví dụ 3: lặp qua mảng các đối tượng json:

<div id="kq"></div>
<script>
    kh = [
        {"id": 203 , "ten": "Me chua" , "gia": 42000 },
        {"id": 152 , "ten": "Xoài chua" , "gia": 34000 },
        {"id": 69 , "ten": "Cà chua" , "gia": 19000 }
    ];
    str="";
    for (i in kh) {
        str+="<p>" + kh[i].ten + " <i>(" + kh[i].gia +")</i></p>";
     } 
     document.querySelector("#kq").innerHTML=str;
</script>
<!--Kết quả: 
Me chua (42000)
Xoài chua (34000)
Cà chua (19000)
-->

Sử dụng JSON trong Javascript với các hàm parse và stringify

Trong javascript, có một số hàm convert ldữ liệu JSON giúp sử dụng JSON trong Javascript tốt hơn, đó là hàm JSON.parse()JSON.stringify()

Hàm JSON.parse() – Đổi chuỗi json thành đối tượng javascript

Trong JavaScript, bạn sử dụng object rất phổ biến. Do đó hàm JSON.parse() rất tiện dụng, nó giúp bạn chuyển một chuỗi JSON (nhận từ server/ứng dụng khác) thành object của JavaScript để bạn lập trình.

Nói gọn: Hàm JSON.parse() giúp chuyển chuỗi json thành object javascript.

<script>
  var s= '{"name":"Long", "age":18, "city":"TP HCM"}';
  var obj = JSON.parse(s);
  console.log(obj); // {name: "Long", age: 18, city: "TP HCM"}
  alert(obj.age) ;//18 
</script>

Hàm JSON.stringify() – Đổi javascript object thành chuỗi json

Hàm JSON.stringify() giúp chuyển một đối tượng (object) thành chuỗi (để truyền đi). Đối tượng thì không chuyển qua mạng được, còn chuỗi thì chuyển được do ở định dạng text.

Do đó trước khi send đối tượng đến server hay ứng dụng khác, bạn phải dùng hàm JSON.stringify() để đổi thành string.  

<script>
var obj = { id: 1, url: "http://longnv.name.vn", ten: "Thầy Long Web" };
var str = JSON.stringify(obj); //str là string, có thể dùng để sent đến server
alert(str);
</script>

Đổi array javaScript thành chuỗi

Bạn có thể tận dụng làm hàm JSON.stringify() để chuyển 1 array JavaScript thành chuỗi . Ví dụ:

<script>
var thucung_arr = [ "Chó", "Mèo", "Chim", "Heo" ];
var thucung_str = JSON.stringify(thucung_arr); 
alert(thucung_str);
</script>

Sử dụng JSON trong Javascript rất đơn giản vì nó giống với object. Bạn đã học qua cách tạo, cách truy xuất các giía trị trong đối tượng json, cách lặp qua đối tượng json, cách convert qua object. Đó là những kiến thức hữu ích vì nó giúp bạn xử lý các dữ liệu đồ về từ server hoặc ứng dụng khác theo dạng json.

Có một thứ gần giống json, cũng giúp mô tả dữ liệu có cấu trúc, đó là xml, nếu muốn mời bạn đọc tiếp nhé Ứng dụng của XML