Tương tác database với pdo trong php

Tương tác database với pdo trong php hướng dẫn kết nối từ PHP vào database Mysql. Lấy dữ liệu, chèn thêm dữ liệu mới, cập nhật và xóa dữ liệu

TẠO DATABASE

Import file thaylongweb_tintuc.sql

KẾT NỐI DATABASE TỪ PHP

try {
  $host = "localhost";  
  $dbname = "tênDB"; 
  $username = "usernameDB";  
  $password = "MậtKhẩu";    
  $conn = new PDO("mysql:host=$host; dbname=$dbname; charset=utf8", $username, $password);
} catch (PDOException $e) {
  die("Lỗi : " . $e->getMessage() ) ; 
}

Tương tác database với pdo trong php tức là thực hiện các thao tác lấy dự liệu, thêm, sửa, xóa. Video dưới đây hướng dẫn bạn cách dùng thư viện PDO có sẵn trong PHP để thực hiện (trong php còn 1 thư viện nữa cũng giúp bạn tương tác với mysql đó là MYSQLI)

LẤY DỮ LIỆU

 1. Viết câu lệnh lệnh SELECT
 2. Chạy câu lệnh vừa viết để có dữ liệu: dùng hàm query
 3. Lặp qua dữ liệu để hiển thị : foreach
 4. Định dạng: dùng bootstrap

CHÈN DỮ LIỆU VÀO MYSQL TỪ PHP

 1. Viết câu lệnh INSERT INTO
 2. Chạy câu lệnh vừa viết (dùng hàm exec) để có dữ liệu
 3. Thông báo

CẬP NHẬT DỮ LIỆU

 1. Viết câu lệnh lệnh UPDATE
 2. Chạy câu lệnh vừa viết (dùng hàm exec) để thay đổi dữ liệu
 3. Thông báo

XÓA DỮ LIỆU TRONG  MYSQL TỪ PHP

 1. Viết câu lệnh lệnh DELETE FROM
 2. Chạy câu lệnh vừa viết (dùng hàm exec) để xóa dữ liệu
 3. Thông báo
 4. Kiểm tra hợp hệ

Download file database linik này thaylongweb_tintuc