Phân trang trong PHP

Phân trang trong PHP hướng dẫn bạn cách phân khúc dữ liệu để hiện trong trang web và hiện các link để user nhắp vào khúc muốn xem

  1. Lấy danh sách tin và hiện ra
  2. Bổ sung limit vào câu lệnh sql để hiện một vài tin

Phân trang với tham số startRow (dòng bắt đầu lấy)

  1. Tiếp nhận tham số $startRow để đưa vào Limit
  2. Hiện thanh phân trang với bootstrap

Phân trang trong PHP với tham số pageNum (số trang)

  1. Tiếp nhận tham số pageNum và tính startRow
  2. Hiện thanh phân trang với các link tự gõ vào
  3. Hiện thanh phân trang dùng vòng lặp
  4. Hiện vài link ở trước và sau trang hiện hành
  5. Hiện các link tới trang trước, trang sau, trang đầu, trang cuối.
  6. Viết hàm tạo link