Sử dụng tham số trong url

Sử dụng tham số trong url là bài hướng dẫn cách sử dụng tham số trong url truyền đến trang php, cách tiếp nhận và các ứng dụng của tham số

Video hướng dẫn sử dựng tham số trong url gồm 3 phần: truyền tham số bằng tay, bằng liên kết và dùng form.

Truyền tham số bằng tay

Truyền tham số cho trang php bằng tay tức là bạn chủ động nhập địa chỉ trang php và gõ thêm tham số cho trang ở phía sau cùng . Ví dụ abc.php?lang=vi , lang là tham số của trang, giá trị của nó là vi . Tham số và tên file cách nhau bởi dấu ?

Bạn cũng có thể truyền nhiều tham số cho trang bằng cách ghi các tham số cách nhau bởi dấu &. Ví dụ: tintrongloai.php?idLT=12&pageNum=3 . Trong ví dụ này trang tintrongloai.php có 2 tham số là idLT pageNum

Truyền tham số trong các liên kết

Truyền tham số trong các liên kết tức là trong lúc coding, khi tạo liên kết đên trang khác trong website của mình, bạn chủ động truyền tham số trong href. Việc này giúp user không phải gõ bằng tay các tham số . Vi dụ

<a href="tintrongloai.php?idLT=12"> Sống đẹp </a> 

Truyền tham số bằng form

Truyền tham số bằng form tức bạn tạo form, chỉ định thuộc tính action của form là get, và tạo các control trong form (tag input, select…) với tên trùng với các biến của trang. Đây là cách rất hay để tránh tình trạng user phải gõ tên các tham số mà họ không biết.

Chi tiết xem trong video nhé

Sử dụng tham số trong url là kiến thức quan trọng, mỗi giá trị của tham số giúp php xử lý và cho kết quả khác nhau. Giúp bạn tạo ra những trang kết quả khác nhau tùy theo tham số gửi lên từ người dùng. Mời bạn đọc thêm bài Code cơ bản trong PHP – phần 2