Hiện mảng trong PHP và định dạng

Hiện mảng trong PHP và định dạng là video hướng dẫn cách lặp qua một mảng hai chiều để hiển thị ra trang web, Sau đó định dạng với bootstrap

Download file data tại đây