Sử dụng tag a trong thiết kế web

Sử dụng tag a trong thiết kế web hướng dẫn bạn dùng tag a: công dụng, cách chèn tag a, sử dụng các thuộc tính html và css để định dạng


Công dụng của tag a

Tag a dùng để tạo liên kết đến các trang web khác hoặc trong nội tại của trang. Trong mỗi trang web bạn có thể chèn rất nhiều tag a

Cú pháp chèn tag a

Để chèn tag a vào trang web, Bạn dùng cú pháp như sau:

<a href="diachi" thuoctinh="giatri"> nội dung tag a </a>

Ví dụ chèn tag a vào trang web:

<a target=”_blank” href=”http://longnv.name.vn”> Thầy Long Web</a>
<a href=”lienhe.html”> Liên hệ quản trị </a>
<a class=”lienket” href=”index.html”> <img src=”logo.png”> </a>

Nội dung bên trong tag a: có thể là chữ hoặc hình

  • diachi : có thể là địa chỉ của 1 trang web trong website của Bạn hoặc là địa chỉ của một trang web nào đó ở website khác, trên internet cũng được
  • thuoctinh: các thuộc tính thường dùng: href, title, class, id, target , ( _bank, tên nào đó) , style

Các thuộc tính css thường dùng để định dạng tag a

Để định dạng tag a , bạn thường sẽ dùng các thuộc tính css sau đây:

  • text-decoration – không cho gạch ngang chữ. Ví dụ: tex-decoration:none
  • color – Bạn dùng thuộc tính này để quy định màu chữ. Ví dụ: color:red
  • font-size – thuộc tính này quy định cỡ chữ. Ví dụ : font-size: 1.5em
  • margin – quy định lề cho tag a. Ví dụ: margin-left: 10px
  • padding – quy định lề trong cho tag a. Ví dụ: padding-left: 30px

Dạng hiển thị của tag a

Trong trang web, tag a có định dạng mặc định là inline. Nghĩa là nó cho phép các tag khác chung hàng với nó

Đó là lý do bạn nhập trong code các tag a trên nhiều hàng khác nhau nhưng khi hiển thị trong trình duyệt thì chúng hiện cùng trên 1 hàng.

Tag a cũng như những tag inline khác (như span, b,u,i, em, u, strong) nó sẽ dài ngắn theo nội dung text trong đó. Cho nên sẽ không có tác dụng khi bạn định dạng width cho nó.


Trên đây là một số điểm cần biết liên quan đến việc sử dụng tag a trong thiết kế web. Bạn xem để biết sử dụng nhé. Xem video để biết thêm chi tiết