Trang chủ Sử dụng React

Sử dụng React

Sử dụng React hướng dẫn dùng thư viện React để lập trình Front End. Ví dụ cách sử dụng component, Redux, Form, sử dụng context …

su-dung-context-trong-react

Sử dụng context trong React

Sử dụng context trong React để truyền các giá trị cho component theo cách dễ dàng hơn trong các ứng dụng có nhiều cấp component.
Sử dụng redux​ và redux toolkit

Sử dụng redux​ và redux toolkit

Sử dụng redux​ và redux toolkit để quản lý state trong toàn ứng dụng rất tốt. Redux giúp tạo ra kho dữ liệu để các component dùng chung.

Sử dụng react hook

Sử dụng react hook để tạo state, tối ưu hiệu năng hoạt động cho các function component trong ứng dụng của bạn và nhiều lợi ích khác.
su-dung-react-router

Sử dụng React router

Sử dụng react router hướng dẫn bạn cách tạo ra các đường dẫn, dẫn đến các chức năng trong ứng ựng reactr của mình.
vong-doi-cua-component-trong-react

Vòng đời của component trong React

Vòng đời của component trong React là viết trình bày các giai đoạn hoạt động của component và cách dùng các hàm tự động trong component
Component trong React

Component trong React

Component trong React hướng dẫn cách tạo component, khai báo và dùng tham cho component trong React, state của component...
co-ban-ve-react

Cơ bản về React

Cơ bản về React giới thiệu sơ lược về cài đặt React, cách sử dụng ban đầu, ReactDOM. Sơ lược về JSX để kết xuất HTML, cách dùng component...
react-voi-firebase

React với firebase

React với firebase hướng dẫn tạo project Firebase, tạo database , kết nối từ ứng dụng React đến Firebase database
Rest-based App React

Rest-based App React

Rest-based App React hướng dẫn tạo ứng dụng để tương tác với API server nhằm quản lý data qua các thao tác xem, thêm sửa xóa dữ liệu.
su-dung-redux-form

Sử dụng Redux form

Sử dụng Redux form hướng dẫn tạo các form kết nối với đến store trong redux. Nó giúp theo dõi giá trị, định dạng, validate dữ liệu trong form
react-authentication-voi-google

React authentication với Google

React authentication với Google hướng dẫn bạn cách xác thực người dùng qua Google như đăng nhập, thoát, hạn chế đăng nhập…
su-dung-redux-trong-react

Sử dụng Redux trong React

Sử dụng Redux trong React là bài viết giới thiệu về thư viện Redux và hướng dẫn cách dùng Redux trong một ứng dụng React.
truyen-tham-so-va-goi-ham-giua-cac-component

Truyền tham số và gọi hàm giữa các component

Truyền tham số và gọi hàm giữa các component làm rõ hơn cách thực cơ bản về truyền tham số và gọi hàm giữa các component trong React,
tạo request api trong react

Tạo request api trong react

Tạo request api trong react hướng dẫn cách truy cập đến api , sử dụng 2 cách đó là lệnh fetch của Javacript và thư viện Axios
form-va-su-kien-trong-react

Form và sự kiện trong react

Form và sự kiện trong react hướng dẫn bạn cách tạo form trong react và cách lấy các giá trị trong form khi làm web với React.