React với firebase

React với firebase hướng dẫn tạo project Firebase, tạo database , kết nối từ ứng dụng React đến Firebase database.


Firebase là nền tảng cung cấp rất nhiều dịch vụ cho các nhà phát triển ứng dụng sử dụng như database, authentication, chat, …

Tạo project trong firebase

a. Truy cập https://console.firebase.google.com/ và đăng nhập với tài khoản gmail

b. Tạo project : Nhắp Add Project

add project firebase - step 1

c. Đặt tên cho project rồi nhắp nút Continue

add project firebase - step 2

d. Tiếp tục chọn như hình

add project firebase - step 3

e. Nhắp Continue để tiếp tục

add project firebase - step 4

f. Màn hình khi tạo xong project

add project firebase - step 5 finish

Authentication của firebase

a. Phương thức xác thực: Firebase hỗ trợ nhiều phương thức xác thực cho bạn. Trong màn hình project đã tạo, chọn Authentication rồi nhắp Sign-method . Bạn muốn dùng phương thức xác thực nào thì bật lên.

Firebase authentication - Signin method

b. Thêm các user cần dùng: Trong màn hình project đã tạo, chọn Authentication rồi nhắp Users rồi thêm các user cần dùng

Firebase authentication - Users

Cloud FireStore database

Firebase cung cấp hai loại database dạng NoSQL để lưu trữ dữ liệu là Realtime Database và Cloud Firestore. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu và sử dụng Cound firestore

Trong màn hình project đã tạo, chọn FireStore Database rồi nhắp Create database

FireStore - Create database

Chọn mode hoạt động: Start in  production mode rồi nhắp Next

Database FireStore - Mode

Tiếp theo nhắp Enable

Sau khi tạo xong database, màn hình hiện ra để bạn tạo  các collection (tương tự như table ) để lưu trữ dữ liệu.

Tạo Collection

Collection giống như table. Mỗi collection có 1 tên và nó chứa nhiều dòng dữ liệu. Mỗi dòng gọi là 1 document.

Để tạo collection , nhắp Start collection rồi nhập tên collection + document dữ liệu đầu tiên

create collection in Firestore

Kết quả tạo collection

created collection in Firestore

Chỉnh document, field

Có thể chỉnh giá trị field, thêm document (record) , thêm collection (table) như gợi ý hình dưới

Change document field in firestore

Bạn thêm thử vài document để được như hình

Xem thông tin project

projecr firebase information

Hãy copy Api Key và Project ID lại để dùng nhé

Xem tài liệu kết nối database firebase

https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart#web-v8_4

Chỉ định quyền truy cập data

firestore data permission

Ứng dụng react kết nối đến firestore

Cài module firebase trong ứng dụng react

npm install firebase@8.8.1

Kết nối đến Firestore

Đầu file App.js

import firebase from '@firebase/app'
import "firebase/firestore";
import "firebase/auth";
firebase.initializeApp({
 apiKey: 'API KEY CỦA BẠN',
 authDomain: 'PROJECT_ID_CỦA_BẠN.firebaseapp.com',
 projectId: 'PROJECT_ID_CỦA_BẠN'
});
var db = firebase.firestore();

Lấy dữ liệu từ FireStore

Trong function App()

db.collection("LoạiSách").get().then((querySnapshot) => {
  querySnapshot.forEach((doc) => {
  console.log(doc.id,"-", doc.data().tenloai,"-", doc.data().thutu);
  });
});

Thêm dữ liệu vào FireStore

Trong function App()

db.collection("LoạiSách").add({tenloai:"Tình báo",thutu:5,anhien:true})
.then((docRef) => {console.log("Document written:", docRef.id);})
.catch((error) => {console.error("Error add doc: ", error);});