Quản trị tên miền

Quản trị tên miền hướng dẫn bạn về DNS và quản trị các loại record trong tên miền như A record, Cname record, MX và TXT Record.


Khái niệm về DNS

DNS là viết tắt của Domain Name System  – một hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại.

Sở dĩ có DNS là vì các máy tính liên lạc với nhau bằng địa chỉ IP. Còn con người thì thích dùng tên bằng chữ – dễ đọc dễ nhớ hơn.

Hệ thống DNS trên Internet gồm rất nhiều DNS Server. Chúng làm nhiệm vụ chuyển đổi qua lại giữa 2 loại địa chỉ : domain name và địa chỉ IP.

DNS Server

Nhiệm vụ của DNS Server là trả lời cho “khách” biết địa chỉ IP tương ứng với tên miền được gửi tới.

Để trả lời được câu hỏi, DNS server chứa 1 database dữ liệu tên miền và địa IP.

  1. Khi bạn gõ trong browser: www.fpt.vn, máy của bạn sẽ chạy đi hỏi DNS Server:  Địa chỉ IP của www.fpt.vn là gì?
  2. Dns Server  sẽ trả  về địa chỉ IP tương ứng.
  3. Trình duyệt sẽ chạy đến máy có địa chỉ  IP vừa biết để lấy trang web

Nguyên tắc làm việc của DNS

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ tên miền sẽ tạo và vận hành 1 DNS server của mình để chứa các tên miền do khách đăng ký.

Để có dữ liệu mới, các DNS Server thường trợ giúp qua lại với nhau. Bằng cách định kỳ transfer các tên miền mà mình quản lý đến các DNS Server khác.

Chỉ định DNS Server trong máy cá nhân

Trong máy cá nhân, Bạn có thể xem DNS Server đang dùng và có thể chuyển sang DNS Server khác.

Mở cmd, gõ ipconfig/all sẽ thấy địa chỉ DNS Server. Có thể bạn thấy cả 2, một cái Primary, cái kia là secondary.

Để chuyển sang DNS Server của nhà cung cấp khác, thực hiện như sau:

Vào Control panel => Network and Sharing Center => Change adapter settings => Mở Properties card mạng (thường là Wifi) => TCP/IPv4  và chỉnh

Chỉnh xong xem lại ipconfig/all sẽ thấy giá trị DNS Server mới

Giới thiệu về quản trị tên miền

Khi đăng ký, nhà cung cấp sẽ cho bạn 1 giao diện web để quản lý tên miền của mình. Để bạn vào giao diện này, họ cung cấp cho bạn 3 thứ: url, username, password.

Sau khi vào được giao diện quản lý. Bạn có thể thực hiện quản trị tên miền của mình.

Quản trị tên miền bao gồm những việc như: tạo, chỉnh sửa, xóa các record , cấu hình Name Server .

Các loại record trong tên miền giúp bạn trỏe đến các server như web server, mail server, ftp server.

Các loại record trong tên miền

Khi quản lý tên miền của mình, thường bạn sẽ tạo nhiều record, mỗi record có những chức năng khác nhau. Sau đây là một số record cơ bản :

  • A record: trỏ đến web server hosting.
  • CName record: trỏ đến một A record.
  • MX record: trỏ đến mail server
  • TXT record: dùng cho nhiều mục đích khác, như định danh tên miền cho các mail server tránh thư rác.

Tạo a record

A record là loại record dùng để trỏ về địa chỉ của server hosting chứa website. Mỗi A record có tên và địa chỉ IP. Để tạo A record, trong giao diện quản lý, khai báo tên của A record và địa chỉ IP của server hosting.

Test (đợi ~10 phút sau khi tạo rồi thực hiện)

Tạo cname record

CName record là record dùng để trỏ đến một A record nào đó. Để tạo CName record, khai báo tên của CName và tên của A record được trỏ tới

Test (đợi ~10 phút sau khi tạo rồi thực hiện)

Tạo mx record

MX record là loại record dùng để khai báo tên và địa chỉ của mail server trong tên miền. Có thể tạo nhiều MX record trỏ đến nhiều mail server, mỗi MX Record ngoài tên còn có độ ưu tiên – càng nhỏ thì càng được ưu tiên.

Tạo MX Record như sau:

Tạo TXT record

TXT record là loại record dùng cho nhiều mục đích khác nhau như chống thư rác , kiểm tra chính chủ tên miền. Bạn có thể tạo nhiều TXT Record, mỗi TXT Record có tên và giá trị được khai báo:

Cấu hình name server của tên miền

Bạn có thể chỉnh Name Server  để thay đổi nơi mà tên miền trỏ đến

Quản trị tên miền cần thật ra cũng đơn giản, thao tác quan trọng thường làm là tạo các a record trỏ đến các loại server của bạn như web server hosting, mail server… Nếu bạn chưa đọc, hãy xem bài tổng quan về tên miền để biết các khái niệm về tên miền nhé.