Làm việc với MySql trong NodeJS

Làm việc với MySql trong NodeJS là bài viết hướng dẫn kết nối, chèn/cập nhật/xóa dữ liệu và lấy dữ liệu… từ mysql vào trang web bằng NodeJS


Làm việc với MySql trong NodeJS

Cài đặt module mysql vào NodeJS

Đây là thư viện giúp bạn làm việc với Mysql đó nhé, mở commandline rồi chuyển vào folder project gõ lệnh:

npm install mysql

Tạo kết nối tới server mysql

Để làm việc với Mysql, đầu tiên là tạo kết nối, trong trang js của mình, code như sau:

//index.js
var mysql = require('mysql'); // nhúng module mysql vào trang
const db = mysql.createConnection ({
   host: 'localhost',
   user: 'root',
   password: '',
   database: 'bookstore' //tên database muốn kết nối
});

Tạo table trong mysql với nodeJS

Khi làm việc với mysql, muốn tạo table chỉ việc viết câu lệnh sql tạo table rồi thực thi câu lệnh sql với hàm query của đối tượng kết nối. Ví dụ sau tạo một table tên book với 1 vài field :

app.get("/tablecreate", () =>{
  var sql = `CREATE TABLE books (
      id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
      title VARCHAR(255), 
      slug VARCHAR(255),
      price float, 
      description VARCHAR(4000),
      imageURL VARCHAR(255),
      showhide BOOLEAN,
      idCat INT(11)
    )`;
  db.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table created");
  });
});

Chèn dữ liệu vào mysql

Chèn dữ liệu vào mysql bằng cách chạy lệnh insert into

Bạn khai báo câu lệnh sql với các field và value như truyền thống rồi thực thi với hàm query của connection. Cụ thể như sau:

app.get("/addbook", (req, res)=>{  //Cách 1
    let sql=`insert into books(title, price) values("Lĩnh Nam Chích Quái",350000)`;
    db.query( sql , function(err, data) {
        if (err) throw err;
        res.send(data); // data chứa thông tin: số dòng chèn ...
    });
});

Chèn một dòng vào mysql với dữ liệu là đối tượng json

Cách này rõ ràng và an toàn hơn, thực hiện hiện như sau:

app.get("/bookadd", (req, res)=>{ //Cách 2
    var b = {title:'Ngự Dược Nhật Ký', price:'147000', slug:'ngu-duoc-nhat-ky'} 
    db.query("insert into books SET ? ", b , function(err, data) {
        if (err) throw err;
        res.send(data); 
    });    
});

Thêm dữ liệu vào mysql từ form hoặc url

Dữ liệu có thể lấy từ form hoặc từ tham số của trang để chèn vào mysql. Sau đây là ví dụ lấy dữ liệu từ url chèn vào mysql. Bạn có thể thực hiện tương tự khi lấy dữ liệu từ form.

app.get("/addbook2", (req, res)=>{         
  let ten = req.query['title'];
  let gia = req.query['price'];
  let slug = req.query['slug'];
  let b={title:ten,price:gia, slug:slug}     db.query('insert into books SET ?', b , function(err, data) {
    if (err) throw err;        
    res.redirect('/');
  }); 
})

http://localhost:3000/addbook2/?title=La Sơn Phu Tử&price=128000&slug=la-son-phu-tu

Lấy dữ liệu mysql vào NodeJS

Lấy dữ liệu là thao tác thường làm nhất trong khi làm việc với mysql trong NodeJS. Việc này không khó gì cả, bạn chỉ việc viết câu lệnh sql và thực thi nó với hàm query như đã biết. Khi có dữ liệu, thường bạn sẽ nạp view và đưa dữ liệu cho view để nó hiển thị.

Ví dụ lấy và hiện dữ liệu từ mysql

app.get("/books",(req,res)=>{
    let sql = `SELECT * FROM books`;
    app.set("view engine","ejs");
    app.set("views","./views");
    db.query(sql, function(err, data) { // biến data chứa kết quả truy vấn
        if (err) throw err;
        res.render('books',{listbooks:data}); //nạp view và truyền dữ liệu cho view
    });
 });

Hiển thị kết quả trong view: bạn tạo file views/books.ejs để hiện dữ liệu lấy từ mysql. Dùng vòng lặp for để hiện kết quả nhé, các code html có thể dùng thêm các thư viện khác (như bootstrap) để có kết quả nhanh và đẹp

 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<div class="container col-8">
<table class="table table-bordered">
    <% for (let [index,book] of listbooks.entries() ) { %>
    <tr>
        <td><%= index+1 %> </td>
        <td><%= book.title %> </td>
        <td><%= book.price %> </td>
    </tr>
    <% } %>
  </table>
</div>

Test: http://localhost:3000/books

Lấy dữ liệu từ mysql với điều kiện là tham số trong url/route

 app.get("/book/:id",(req,res)=>{
    let id=req.params.id; //lấy giá trị tham số
    id=parseInt(id,10); //ép kiểu thành số nguyên, dùng hệ số 10
    let sql = `SELECT * FROM books where id=${id}`;
    db.query(sql, function(err, data) { //data sẽ chứa dữ liệu
       if (err) throw err;
       app.set("view engine","ejs"); //khai báo view sẽ dùng, có thể bỏ qua
       app.set("views","./views"); //khai báo folder chứa wiew, có thể bỏ qua
       console.log(data);
       res.render("book", {book:data}); //nạp view và truyền tham số
    });
 });

Tạo view để hiện dữ liệu: Bạn tạo file views/book.ejs và code:

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<div class="container col-6">
  <table class="table table-bordered">
   <tr> <th>Tên sách</th><td><%=book[0].title%></td> </tr>
   <tr> <th>Slug</th><td><%=book[0].slug%></td> </tr>
   <tr> <th>Đơn giá</th><td><%=book[0].price.toLocaleString('vi')%></td>  </tr>
  </table>
</div>

Test: http://localhost:3000/book/1 ,
http://localhost:3000/book/2

Xoá dữ liệu

Bạn cũng chạy hàm query để thực thi câu lệnh Delete from quen thuộc thôi.

app.get("/delBook/:id", (req, res)=>{  
  let id=req.params.id;
  db.query("DELETE FROM books WHERE id = ?", [id], function(err, data) {
    if (err) throw err;
    if (data.affectedRows==0) console.log(`Không có id book để xóa: ${id}`); 
    res.redirect('/books');
  }
)
});

Sửa dữ liệu

Sửa dữ liệu cũng rất dễ dàng khi làm việc với mysql trong NodeJS, Bạn chạy hàm query để thực thi câu lệnh sql Update vẫn thường hay dùng. Sau đây coi sơ một mẫu hé.

app.get("/updatelBook/", (req, res)=>{  
  let id = req.query.id;
  let t = req.query.title;
  let p = req.query.price;
  db.query(`UPDATE books SET title=?,price=? WHERE id = ?`, [t, p, id], 
  function(err, data) {  
    if (err) throw err;
    if (data.affectedRows==0) {
      console.log(`Không có id book để cập nhật: ${id}`);
    }    
    res.redirect('/books');
  })
});

Vậy là làm làm việc với MySql trong NodeJS dễ ợt phải không nào. Cần xem thêm tài liệu thì coi ở đây nhé