Javascript và audio video

Javascript và audio video hướng dẫn Bạn dùng Javascript để lập trình với audio, video trong trang web. Như start, pause, mute, volume…


Tag audio video trong trang web

Trong trang web, khi muốn nhúng nhạc , nhúng video vào trang thì Bạn sẽ dùng đến các tag audio và video. Xem sơ qua ví dụ sau:

<audio src="TrenSongBachDang.mp3" controls> </audio>
<video src="BieuDienNhac.mp4" controls> </video>

Các thuộc tính html của tag audio/video

Để dùng tag audio và video , một số thuộc tính sau cần biết đến để dùng.

Thuộc tínhVí dụMô tả
controlscontrols=’true”Cho hiện audio trong trang
durationLấy độ dài thời gian (s) của file audio/video
looploop=”true”Cho lặp lại
mutedmuted=”true”Tắt âm thanh
pausedpaused=”true”Tạm dừng/ Chạy tiếp
volumevolume=”0.8″Độ lớn âm thanh (số float từ 0 đế 1)
srcsrc=””uotmi.mp3″Địa chỉ file âm thanh
currentTimecurrentTime=”3″Gán hoặc lấy vị trí play audio/video (giây)
currentSrcLấy URL của file audio/video đang play
endedLấy trạng thái của audio xem đã play đến hết chưa. (true là đã play xong)
preloadpreload=”true”Gán/Lấy trạng thái diễn tả audio/video sẽ được nạp ngay khi trang web được nạp

Các hàm dùng để play, tạm dừng video

HàmMô tả
load()reload lại audio/video
play()Bằt đầu audio/video
pause()Tạm dừng audio/video

Các sự kiện của audio/video

Sự kiệnMô tả
endedSự kiện xảy ra khi đã play xong 1 file audio/video
errorSự kiện xảy ra khi có lỗi trong quá trình nạp file audio/video
pauseSự kiện xảy ra khi file audio/video được pause

Javascript và audio video

Sau đây là ví dụ cách dùng javacript và audio video.

<audio src="NguoiAnhHungCoLau.mp3" id="nhac" controls></audio>
<div id="volume"></div> <hr>
<button onclick="play()">Play</button>
<button onclick="pause()">Pause</button>
<button onclick="vol1()">Vol+</button>
<button onclick="vol2()">Vol-</button>
<button onclick="mute()">Mute</button>
<script>
var audio = document.getElementById("nhac");
var vol = document.getElementById("volume");
audio.addEventListener('ended',function(){
  vol.innerText="";
});
function play(){
  audio.play(); 
  vol.innerText="Số giây: "+ audio.duration;
}
function pause(){ audio.pause()}
function mute(){ audio.muted= !audio.muted}
function vol1(){ 
  if (audio.volume>=1) return;
  audio.volume = (audio.volume + 0.1).toFixed(1);
  vol.innerText="Volume="+ audio.volume;
}
function vol2(){ 
  if (audio.volume<=0) return;
  audio.volume = (audio.volume - 0.1).toFixed(1);
  vol.innerText = "Volume=" + audio.volume;
}
</script>

Sau đây là ví dụ tương tự như trên, nhưng là tương tác với video chứ không phải audio.

<h1>The video element</h1>
<video src="ChoDeThuong.mp4" id="video" controls></video>
<div id="volume"></div> <hr>
<button onclick="play()">Play</button>
<button onclick="pause()">Pause</button>
<button onclick="vol1()">Vol+</button>
<button onclick="vol2()">Vol-</button>
<button onclick="mute()">Mute</button>
<script>
var video = document.getElementById("video");
var vol = document.getElementById("volume");
video.addEventListener('ended',function(){
  vol.innerText="";
});
function play(){
  video.play(); 
  vol.innerText="Số giây: "+ video.duration;
}
function pause(){ video.pause()}
function mute(){ video.muted= !video.muted}
function vol1(){ 
  if (video.volume>=1) return;
  video.volume = (video.volume + 0.1).toFixed(1);
  vol.innerText="Volume="+ video.volume;
}
function vol2(){ 
  if (video.volume<=0) return;
  video.volume = (video.volume - 0.1).toFixed(1);
  vol.innerText = "Volume=" + video.volume;
}
</script>

Nếu cần tham khảo thêm, bạn hãy xem các link sau nhé : https://www.w3schools.com/tags/ref_av_dom.asp