Các chức năng cần có trong một website

Các chức năng cần có trong một website đề cập đến các thành phần cần có trong một website, mỗi thành phần sẽ triển khai các chức năng nào.


Mỗi website gồm hai phần, mỗi phần có những trang chức năng và layout riêng. Hai phần đó là phần admin/quản trị và phần public/site.

Phần admin chỉ dành cho người quản trị website – những người có tài khoản và quyền để vào. Còn phần public là thông tin công cộng ai cũng xem được.


Mục lục


Các trang trong phần public website

Trong phần public, các chức năng cần có trong một website thường sẽ gồm các các trang sau đây:

 1. Trang layout website
 2. Trang chủ của website
 3. Trang thông tin trong loại
 4. Trang chi tiết
 5. Trang liên hệ trong website
 6. Trang giới thiệu
 7. Trang tìm kiếm
 8. Trang đăng ký thành viên
 9. Trang đăng nhập
 10. Trang thoát dành cho user
 11. Trang đổi mật khẩu
 12. Trang quên mật khẩu
 13. Trang giỏ hàng
 14. Trang thanh toán

1. Trang layout của website

Layout là trang khung, làm khuôn mẫu cho các trang khác nhúng nội dung vào. Trang layout giúp cho người xem giao diện tổng quan thống nhất về các thông tin và chức năng có trong website. Thường trang layout có các thành phần như header, menu, nội dung chính, thông tin bổ sung.

trang-layout-website

2. Trang chủ của website

Trang chủ là trang được nhúng vào layout ngay khi người dùng mới vào website qua domain chính. Thông tin trong trang chủ thường có là sản phẩm mới, sp nổi bật, đối tác, cam kết, tin mới, tin xem nhiều, slideshow…

3. Trang thông tin trong loại

Trang thông tin trong loại là trang web hiển thị các thôn tin theo một loại nào đó. Ví dụ trang sản phẩm trong loại, trang tin trong loại…. Trong trang này thường có thanh phân trang để người dùng chuyển qua các trang khác để xem.

trang thông tin theo loai

4. Trang chi tiết

Trang chi tiết còn gọi là trang đơn vị. Trong website, trang này dùng để hiện chi tiết 1 record (1 tin, 1 sản phẩm), trong đó có thể hiện các bình luận và form bình luận. Thông tin liên quan…

trang-chi-tiet

5. Trang liên hệ trong website

Trong website, trang liên hệ là trang để khách hàng liên hệ với chủ website. Do đó trong trang này bạn sẽ hiện thông tin của chủ website, gồm điện thoại, email, địa chỉ, bản đồ. Và đặc biệt có 1 form gọi là form liên hệ để người xem nhập thông tin cần liên hệ với tổ chức. Khi user submit , code của bạn sẽ gửi nội dung liên hệ đến email của admin.

trang liên hệ

6. Trang giới thiệu

Mỗi website thường có trang giới thiệu, đó là trang để trình bày về lịch sử của tổ chức, giới thiệu các sản phẩm, hoặc giới thiệu các dịch vụ , khả năng của tổ chức, hay là giới thiệu các chức năng của website…

trang-gioi-thieu

7. Trang tìm kiếm

Trang tìm kiếm là trang trình bày kết quả tìm khi user gõ từ khóa nào đó trong form tìm kiếm.

trang tìm kiếm

8. Trang đăng ký thành viên

Đây là trang có form để user đăng ký thành viên. Khi submit, bạn sẽ lưu thông tin của họ vào bảng users và gửi mail kích hoạt tài khoản. Chú ý là khi lưu vào database, username và email không cho phép trùng nhau, nghĩa là mỗi người có username khác nhau và email cũng thế.

trang đăng ký thành viên

9. Trang đăng nhập

Ở trang đăng nhập, bạn tạo 1 form để user đăng nhập vào hệ thống, bạn có thể cho user đăng nhập bằng username/password hoặc email/password. Khi user đăng nhập đúng, bạn cần tạo các biến session để ghi nhận họ đã đăng nhập thành công. Ở mọi trang web trong website, bạn kiểm tra các biến session mà trang đăng nhập tạo, nếu có tức là user đã đăng nhập rồi.

trang đăng nhập

10. Trang thoát dành cho user

Trang này không hiện gì cả, đơn giản là bạn hủy bỏ biến session với hàm session_destroy() ; sau đó đưa người dùng về trang chủ hoặc trang đăng nhập.

11. Trang đổi mật khẩu

Trang này bạn tạo 1 form để user nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới (mật khẩu mới phải nhập 2 lần). Ở đầu trang này, bạn phải kiểm tra user đăng nhập hay chưa, nếu chưa thì không cho đổi (chuyển sang trang đăng nhập), sau đó kiểm tra mật khẩu cũ xem họ nhập có khớp trong database không, nếu khớp thì mới cập nhật mật khẩu mới.

trang-doi-mat-khau

12. Trang quên mật khẩu

Trang này bạn sẽ tạo 1 form để user nhập  email vào. Bạn sẽ kiểm tra email này có trong bảng users hay không, nếu không thì báo lỗi , còn nếu có thì tạo mật khẩu mới rồi cập nhật vào bảng user. Sau đó gửi mail có mật khẩu mới vào mail khách đã nhập trong form.

trang-quen-mat-khau

13. Trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng là trang hiện các sản phẩm mà user đã chọn để mua, mỗi sản phẩm trong 1 dòng.

Mỗi dòng có tên sản phẩm, số lượng, giá, thành tiền, hình ảnh và nút xóa. Cuối giỏ hàng có tổng tiền, tổng số lượng. Hai thông tin tổng này bạn tính bằng lệnh php hoặc lệnh javascript đều được được.

Ở cuối trang giỏ hàng thường có nút Tiếp tục mua hàng và nút Thanh Toán.

trang-gio-hang
trang-gio-hang

14. Trang thanh toán

Trang thanh toán bạn sẽ hiện ra 1 form để user nhập vào thông tin của người giao hàng như: họ tên, địa chỉ, email, điện thoại, cách thanh toán…

trang-thanh-toan

Trên đây là một số trang bạn thường thực hiện cho phần public của website. Nếu không có bán hàng thì các trang giỏ hàng, thanh toán không phải làm. Ngoài ra, có thể bạn cần thực hiện thêm một số trang khác như hướng dẫn mua hàng, lịch sử mua hàng, …

Các trang trong phần admin website

Với phần admin, thì các chức năng cần có trong một website thường sẽ gồm các các trang: đăng nhập cho admin, layout, đồng thời cứ mỗi table phải tạo 4 trang (xem danh sách record, thêm record, sửa record, xóa record) . Do đó phần quản trị thường sẽ gồm các trang sau:

 1. Trang layout của phần admin
 2. Trang chủ của phần admin
 3. Trang đăng nhập dành cho admin
 4. Trang thoát
 5. Trang danh sách sản phẩm
 6. Trang thêm sản phẩm
 7. Trang sửa sản phẩm
 8. Trang xóa sản phẩm
 9. Trang danh sách loại sản phẩm
 10. Trang thêm loại sản phẩm
 11. Trang sửa loại sản phẩm
 12. Trang xóa loại sản phẩm
 13. Trang danh sách tin
 14. Trang thêm tin
 15. Trang sửa tin
 16. Trang xóa tin

1. Trang layout của phần admin

Layout cho admin thường khá đơn giản, có link đến các trang chức năng quản trị đặt ở cột trái hoặc nằm ngang phía trên.

Rukada - Bootstrap 5 Admin Template by codervent - WrapBootstrap

2. Trang chủ của phần admin

Là trang hiện ra khi mới đăng nhập vào phần quản trị. Trang này là nơi hiện các thông báo, thống kê, biểu đồ, các sản phẩm mới, các comment mới…

3. Trang đăng nhập dành cho admin

Trang này có form đăng nhập giống trang đăng nhập dành cho user ngoài public. Khi code xử lý đăng nhập phải kiểm tra user có phải là admin hay không

3. Trang thoát

Ở trang này bạn hủy các biến session giống như trang thoát của user ngoài public. Xong rồi thì chuyển đến trang nào đó, thường sẽ chuyển đến trang chủ ngoài phần public.

4. Trang danh sách sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm bạn hiện các sản phẩm, có thanh phân trang ở trên hoặc dưới danh sách. Mỗi sản phẩm hiện vài thông tin quan trọng như tên sản phẩm, hình, sản phẩm thuộc loại nào, các thuộc tính quan trọng như nổi bật, ẩn hiện… Quan trọng là ở mỗi sản phẩm phải có 2 link dẫn đến chức năng cập nhật sản phẩm và xóa sản phẩm

trang-danh-sach-san-pham

Ở trang danh sách sản phẩm, có thể thêm các chức năng như lọc sản phẩm theo loại, sắp xếp, tìm kiếm…

5. Trang thêm sản phẩm

Ở trang này bạn tạo form gồm các thông tin của 1 sản phẩm đã thiết kế. Khi user nhập thông tin vào form và submit thì bạn sẽ lưu thông tin vào bảng sản phẩm. Form sẽ khác nhau tùy thuộc các thuộc tính của sản phẩm mà bạn đã thiết kế trong table.

6. Trang sửa sản phẩm

Trang này giống trang thêm sản phẩm, nhưng phải phần cần đến tham số id của sản phẩm. Dựa theo giá trị tham số này mà bạn lấy thông tin của sản phẩm ra để hiện trên form.

7. Trang xóa sản phẩm

Trang này không hiện gì cả, trang chỉ tiếp nhận tham số là id của sản phẩm rồi thực hiện xóa trong database. Thường khi xóa xong sẽ chuyển đến trang danh sách sản phẩm. Nhớ là trước khi xóa, hãy kiểm tra các thông tin liên quan đến sản phẩm xem có không (như các comment của sản phẩm chẳng hạn) để xử lý nhé.

8. Trang danh sách loại sản phẩm

Trang này hiện danh sách loại sản phẩm, có thanh phân trang như trang danh sách sản phẩm.

9. Trang thêm loại sản phẩm

Trang thêm loại, bạn cũng tạo form để admin nhập thông tin loại vào và lưu vào table loại sản phẩm.

10. Trang sửa loại sản phẩm

Trang sửa loại sản phẩm cũng giống trang sửa sản phẩm, tiếp nhận tham số id loại và hiện ra trong form.

11. Trang xóa loại sản phẩm

Xóa loại cũng tiếp nhận id loại và thực hiện xóa trong database, xong chuyển đến trang danh sách sản phẩm. Chú ý khi xóa loại , phải xem có sản phẩm nào có liên quan đến loại đang xóa không để mà xử lý.

12. Trang danh sách tin

Giống trang danh sách sản phẩm, bạn select các record trong table lưu trữ các tin và hiện ra, phải có phân trang. Mỗi tin khi hiện cần có các link dẫn đến 2 chức năng chỉnh và xóa.

13. Trang thêm tin

Tương tự trang thêm sản phẩm

14. Trang sửa tin

Tương tự trang sửa sản phẩm

15. Trang xóa tin

Tương tự trang xóa sản phẩmMời bạn xem chuỗi series các bài thực hiện website với các công nghệ