Các chức năng cần có trong một website

Mỗi website gồm hai phần, mỗi phần có những trang chức năng và layout riêng. Hai phần đó là phần admin/quản trị và phần public/site.

Phần admin chỉ dành cho người quản trị website – những người có tài khoản và quyền để vào. Còn phần public là thông tin công cộng ai cũng vào xem được.

Phần public của website thường sẽ có các trang nào?
1. Trang layout của website
2. Trang chủ của website
3. Trang thông tin trong loại
4. Trang chi tiết
5. Trang liên hệ trong website
6. Trang giới thiệu
7. Trang tìm kiếm
8. Trang đăng ký thành viên
9. Trang đăng nhập
10. Trang thoát dành cho user
11. Trang đổi mật khẩu
12. Trang quên mật khẩu
13. Trang giỏ hàng
14. Trang thanh toán

Phần admin của website thường sẽ có các trang nào
1. Trang layout của phần admin
2. Trang chủ của phần admin:
3. Trang đăng nhập dành cho admin
3. Trang thoát
4. Trang danh sách sản phẩm
5. Trang thêm sản phẩm
6. Trang sửa sản phẩm
7. Trang xóa sản phẩm
8. Trang danh sách loại sản phẩm
9. Trang thêm loại sản phẩm
10. Trang sửa loại sản phẩm
11. Trang xóa loại sản phẩm
12. Trang danh sách tin
13. Trang thêm tin
14. Trang sửa tin
15. Trang xóa tin

Phần public của website thường sẽ có các trang nào?

Phần public của website thường sẽ có các trang sau đây:

1. Trang layout của website

Trang layout là trang khung, làm khuôn mẫu cho các trang khác nhúng nội dung vào. Trang layout giúp cho người xem giao diện tổng quan thống nhất về các thông tin và chức năng có trong website. Thường trang layout có các thành phần như header, menu, nội dung chính, thông tin bổ sung.

trang-layout-website

2. Trang chủ của website

Trang chủ là trang được nhúng vào layout ngay khi người dùng mới vào website qua domain chính. Thông tin trong trang chủ thường có là sản phẩm mới, sp nổi bật, đối tác, cam kết, tin mới, tin xem nhiều, slideshow…

3. Trang thông tin trong loại

Trang thông tin trong loại là trang web hiển thị các thôn tin theo một loại nào đó. Ví dụ trang sản phẩm trong loại, trang tin trong loại…. Trong trang này thường có thanh phân trang để người dùng chuyển qua các trang khác để xem.

trang thông tin theo loai

4. Trang chi tiết

Trang chi tiết còn gọi là trang đơn vị. Trong website, trang này dùng để hiện chi tiết 1 record (1 tin, 1 sản phẩm), trong đó có thể hiện các bình luận và form bình luận. Thông tin liên quan…

trang-chi-tiet

5. Trang liên hệ trong website

Trong website, trang liên hệ là trang để khách hàng liên hệ với chủ website. Do đó trong trang này bạn sẽ hiện thông tin của chủ website, gồm điện thoại, email, địa chỉ, bản đồ. Và đặc biệt có 1 form gọi là form liên hệ để người xem nhập thông tin cần liên hệ với tổ chức. Khi user submit , code của bạn sẽ gửi nội dung liên hệ đến email của admin.

trang liên hệ

6. Trang giới thiệu

Mỗi website thường có trang giới thiệu, đó là trang để trình bày về lịch sử của tổ chức, giới thiệu các sản phẩm, hoặc giới thiệu các dịch vụ , khả năng của tổ chức, hay là giới thiệu các chức năng của website…

trang-gioi-thieu

7. Trang tìm kiếm

Trang tìm kiếm là trang trình bày kết quả tìm khi user gõ từ khóa nào đó trong form tìm kiếm.

trang tìm kiếm

8. Trang đăng ký thành viên

Đây là trang có form để user đăng ký thành viên. Khi submit, bạn sẽ lưu thông tin của họ vào bảng users và gửi mail kích hoạt tài khoản. Chú ý là khi lưu vào database, username và email không cho phép trùng nhau, nghĩa là mỗi người có username khác nhau và email cũng thế.

trang đăng ký thành viên

9. Trang đăng nhập

Ở trang đăng nhập, bạn tạo 1 form để user đăng nhập vào hệ thống, bạn có thể cho user đăng nhập bằng username/password hoặc email/password. Khi user đăng nhập đúng, bạn cần tạo các biến session để ghi nhận họ đã đăng nhập thành công. Ở mọi trang web trong website, bạn kiểm tra các biến session mà trang đăng nhập tạo, nếu có tức là user đã đăng nhập rồi.

trang đăng nhập

10. Trang thoát dành cho user

Trang này không hiện gì cả, đơn giản là bạn hủy bỏ biến session với hàm session_destroy() ; sau đó đưa người dùng về trang chủ hoặc trang đăng nhập.

11. Trang đổi mật khẩu

Trang này bạn tạo 1 form để user nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới (mật khẩu mới phải nhập 2 lần). Ở đầu trang này, bạn phải kiểm tra user đăng nhập hay chưa, nếu chưa thì không cho đổi (chuyển sang trang đăng nhập), sau đó kiểm tra mật khẩu cũ xem họ nhập có khớp trong database không, nếu khớp thì mới cập nhật mật khẩu mới.

trang-doi-mat-khau

12. Trang quên mật khẩu

Trang này bạn sẽ tạo 1 form để user nhập  email vào. Bạn sẽ kiểm tra email này có trong bảng users hay không, nếu không thì báo lỗi , còn nếu có thì tạo mật khẩu mới rồi cập nhật vào bảng user. Sau đó gửi mail có mật khẩu mới vào mail khách đã nhập trong form.

trang-quen-mat-khau

13. Trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng là trang hiện các sản phẩm mà user đã chọn để mua, mỗi sản phẩm trong 1 dòng.

Mỗi dòng có tên sản phẩm, số lượng, giá, thành tiền, hình ảnh và nút xóa. Cuối giỏ hàng có tổng tiền, tổng số lượng. Hai thông tin tổng này bạn tính bằng lệnh php hoặc lệnh javascript đều được được.

Ở cuối trang giỏ hàng thường có nút Tiếp tục mua hàng và nút Thanh Toán.

trang-gio-hang
trang-gio-hang

14. Trang thanh toán

Trang thanh toán bạn sẽ hiện ra 1 form để user nhập vào thông tin của người giao hàng như: họ tên, địa chỉ, email, điện thoại, cách thanh toán…

trang-thanh-toan

Trên đây là một số trang bạn thường thực hiện cho phần public của website. Nếu không có bán hàng thì các trang giỏ hàng, thanh toán không phải làm. Ngoài ra, có thể bạn cần thực hiện thêm một số trang khác như hướng dẫn mua hàng, lịch sử mua hàng, …

Phần admin của website thường sẽ có các trang nào

Phần admin của website thường sẽ có các trang đăng nhập cho admin, trang layout, và cứ mỗi table bạn phải tạo ít 4 trang  xem danh sách , thêm sửa xóa. Do đó phần quản trị sẽ gồm các trang sau:

1. Trang layout của phần admin

Layout cho admin thường khá đơn giản, có link đến các trang chức năng quản trị đặt ở cột trái hoặc nằm ngang phía trên.

Rukada - Bootstrap 5 Admin Template by codervent - WrapBootstrap

2. Trang chủ của phần admin:

Là trang hiện ra khi mới vào phần quản trị, trang này là nơi hiện các thông báo, thống kê, biểu đồ…

3. Trang đăng nhập dành cho admin

Trang này có form đăng nhập giống trang đăng nhập dành cho user ngoài public.

3. Trang thoát

Ở trang này bạn cũng hủy các biến session giống như trang thoát của user ngoài public.

4. Trang danh sách sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm bạn hiện các sản phẩm , có thanh phân trang. Mỗi sản phẩm hiện vài thông tin quan trọng như tên, hình, sản phẩm thuộc loại nào, các thuộc tính quan trọng như nổi bật, ẩn hiện… Quan trọng là ở mỗi sản phẩm phải có 2 link dẫn đến chức năng cập nhật sản phẩm và xóa sản phẩm

trang-danh-sach-san-pham

Ở trang danh sách sản phẩm, có thể thêm các chức năng như lọc sản phẩm theo loại, sắp xếp, tìm kiếm…

5. Trang thêm sản phẩm

Trang này bạn tạo form có các thông tin của sản phẩm, khi nhập vào và submit thì lưu thông tin vào bảng sản phẩm. Form sẽ khác nhau tùy thuộc các thuộc tính bạn tổ chức trong database.

6. Trang sửa sản phẩm

Trang này giống trang thêm sản phẩm, nhưng phải có tham số id sản phẩm truyền tới. Dựa theo giá trị tham số này mà bạn lấy thông tin của sản phẩm ra để hiện trên form.

7. Trang xóa sản phẩm

Trang này không hiện gì cả, trang chỉ tiếp nhận tham số là id của sản phẩm rồi thực hiện xóa trong database. Thường khi xong sẽ chuyển đến trang danh sách sản phẩm.

8. Trang danh sách loại sản phẩm

Trang này hiện danh sách loại sản phẩm, cũng có thanh phân trang như trang danh sách sản phẩm

9. Trang thêm loại sản phẩm

Trang thêm loại, bạn cũng tạo form để admin nhập thông tin loại vào và lưu vào table loại sản phẩm.

10. Trang sửa loại sản phẩm

Trang sửa loại sản phẩm cũng giống trang sửa sản phẩm, tiếp nhận tham số id loại và hiện ra trong form.

11. Trang xóa loại sản phẩm

Xóa loại cũng tiếp nhận id loại và thực hiện xóa trong database, xong chuyển đến trang danh sách sản phẩm. Chú ý khi xóa loại , phải xem có sản phẩm nào có liên quan đến loại đang xóa không.

12. Trang danh sách tin

Giống trang danh sách sản phẩm

13. Trang thêm tin

Tương tự trang thêm sản phẩm

14. Trang sửa tin

Tương tự trang sửa sản phẩm

15. Trang xóa tin

Tương tự trang xóa sản phẩm