Trang chủ Thực tập Laravel

Thực tập Laravel

Thực tập Laravel là chuyên mục hướng dẫn ôn tập và thực hiện các chức năng trong dự án với Laravel– một framework PHP rất nổi tiếng

deploy-du-an-angular-laravel

Deploy dự án Angular và Laravel

Deploy dự án với Angular và Laravel hướng dẫn đưa phần FrontEnd (thực hiện với Angular) và backend (thực hiện với Laravel) lên hosting
tao-api-server-voi-laravel

Tạo api server với Laravel

Tạo api server với Laravel hướng dẫn trả về dữ liệu json chi tiết 1 sản phẩm, danh sách sản phẩm. Lưu đơn và và giỏ hàng gửi lên từ client...
quan-tri-table-san-pham-voi-laravel

Quản trị table sản phẩm với Laravel

Quản trị table sản phẩm với Laravel hướng dẫn đầy đủ quản trị dữ liệu table sản phẩm với các thao tác xem danh sách, thêm, sửa, xóa sản phẩm
quan-tri-du-lieu-table-voi-laravel

Quản trị dữ liệu table với Laravel

Quản trị dữ liệu table với Laravel hướng dẫn thực hiện xem danh sách, thêm, xóa sửa dữ liệu đang có trong...
chuc-nang-tim-kiem-voi-laravel

Chức năng tìm kiếm với Laravel

Chức năng tìm kiếm với Laravel hướng dẫn tạo form tìm, tiếp nhận từ khóa, select dữ liệu phù hợp , hiện sản phẩm, phân trang...
co-ban-ve-laravel-phan-3.png

Cơ bản về Laravel phần 3

Cơ bản về laravel phần 3 hướng dẫn sử dụng session trong Laravel và một số helper hữu dụng trong Laravel như array, string, miscellaneous
co-ban-ve-laravel-phan-2

Cơ bản về Laravel phần 2

Cơ bản về Laravel phần 2 hướng dẫn sử dụng layout, và sử dụng 2 thư viện để tương tác với database là Eloquent ORM , Query Builder
co-ban-ve-laravel-phan-1

Cơ bản về Laravel – phần 1

Cơ bản về Laravel - phần 1 hướng dẫn sơ khởi về Laravel như cài xampp, composer, tạo project, controller, tạo view, routing trong laravel