Tạo chức năng đăng nhập trong php

Tạo chức năng đăng nhập trong php giúp chúng ta xác định được người dùng. Có những chức năng trong website cần thiết phải định danh người dùng như đổi mật khẩu, thanh toán, hay thêm sửa xóa dữ liệu trong website…

form-dang-nhap

1. Tạo view đăng nhập

Tạo trang views/dangnhap.php, trong đó tạo form như sau:

a. Thuộc tính method của form là post và thuộc tính là action là xulydangnhap

b. Form có 2 textfield để nhập username (hoặc email), password và 1 nút submit

<div class="col-md-9 m-auto" >
 <div class="card">
 <div class="card-header bg-success font-weight-bold text-white">
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 </div>
 <div class="card-body ">
  <form class="form-horizontal" method="POST" action="…" >
    <p> <label class="control-label">User name:</label>       
       <input class="form-control" name="username" >	 
    </p>
    <p> <label>Mật khẩu</label>      
      <input type="password" class="form-control" name="password" value=""> 
    </p>    
    <p><button type="submit" class="btn btn-success">Đăng nhập</button></p> 
  </form> 
 </div>
</div>
</div>  

2. Tạo action đăng nhập

– Nạp view dangnhap.php

action-dang-nhap

3. Tạo action xử lý đăng nhập

– Tạo action xulydangnhap:

case "xulydangnhap" : $this->xulydangnhap(); break;

– Trong view dangnhap.php, gán thuộc tính action của form, trỏ vào action xulydangnhapvừa tạo (nếu gán rồi thì thôi)

– Code trong hàm xulydangnhap theo gợi ý sau:

a. Tiếp nhận username, password : $password = $_POST[‘password’]; …

b. Kiểm tra $username có trong bảng users không, nếu không thì báo lỗi

c. Kiểm tra $username và $password có khớp trong bảng users không, nếu không thì chuyển hướng sang action dangnhap.  Nếu khớp thì tạo biến session để ghi nhận  thông tin user đã đăng nhập và chuyển hướng sang trang khác (trang chủ hoặc trang cũ)