Mảng và hằng trong PHP

Mảng và hằng trong PHP hướng dẫn bạn cách sử dụng mảng. Cách khai báo và sử dụng hằng trong PHP.


Mảng trong PHP

Trong PHP, mảng là loại biến đặc biệt. Mỗi mảng có thể chứa nhiều giá trị. Các giá trị trong mảng được đánh chỉ số (index) hoặc được đặt tên (còn gọi là key).

Khai báo mảng trong php

Có 2 cách khai báo mảng trong PHP đó là dùng dùng cú pháp array() hoặc dùng ngoặc vuông [] . Ví dụ:

<?php
 $nam = array(1258, 1285, 1288, 981);
 $ct = ['Đông Bộ Đầu','Hàm Tử','Chương Dương','Bạch Đằng'];
?>
<pre>
<?php print_r($nam); ?> 
<?php var_dump($ct); ?>
</pre>

Mảng $nam có 4 phần tử, được đánh chỉ số từ 0 đến 3.  Mảng $ct có 5 phần tử, đánh chỉ số từ 0 đến 4.

Hiện nhanh các phần tử của mảng

Muốn quan sát nhanh mảng (thường dùng khi debug) , bạn  dùng hàm print_r hoặc var_dump. Hàm print_r cho kết quả ngắn gọn hơn, var_dump cho biết kiểu dữ liệu của từng phần tử.

hiện nhanh mảng với lệnh print_r và var_dump

Truy xuất phần tử của mảng

Có thế truy xuất phần tử của mảng thông qua index của nó để lấy ra giá trị hoặc đổi giá trị mới. Ví dụ:

<?php
 $x = $nam[2] ; // 1288
 $nam[3] = 1428 ; // 981 => 1428
?>

Thêm phần tử vào mảng

Bạn thực hiện thêm bằng cách gán giá trị phần tử mới thông qua index của nó hoặc thêm phần tử vào cuối mảng bằng cách dùng []

<?php
 $nam[4] = 1789 ;
 $nam[] = 1945 ; 
?>

Mảng liên kết – các phần tử có tên

Mảng trong PHP rất hay, bạn có thể đặt tên cho các phần tử trong mảng. Tên của phần tử gọi là key của nó. Dùng mũi tên kép (=>) để diễn tả tên phần tử và giá trị phần tử (key=>value)

<?php 
 $sp = array('id' => 3, 'tensp'=>'Gạo', 'gia'=>23000);
?>
<?php print_r($sp); ?> <hr>
<?php 
 $user = [ 'un'=>'lấplánh','pass'=>'123' , 'tuoi'=> 18]; 
?>
<?php print_r($user); ?>

Truy xuất phần tử của mảng

Có thế truy xuất phần tử của mảng liên kết thông qua key của nó để lấy ra giá trị hoặc đổi giá trị mới. Ví dụ:

<?php
 $x = $sp['tensp'] ; // Gạo
 $sp['gia'] = 32000 ; // 23000 => 32000
?>

Thêm phần tử vào mảng

Thêm phần tử vào mảng ghì Bạn gán giá trị phần tử thông qua key của nó

<?php
 $sp['soluong'] = 8 ; 
?>

Mảng hỗn hợp(mixed array)

Bạn có thể cho các phần tử củamảng đánh theo chỉ số và cả theo key, mảng thế này gọi là mảng hỗn hợp.

<?php 
 $user = [ 'luom', '123' , 'un'=>'luom','pass'=>'123']; 
?>
<?php 
 echo $user[0] , $user['un']; //luomluom
?>

Mảng nhiều chiều(multi-dimensional array)

Trong nhiều trường hợp phức tạp, mỗi phần tử của mảng lại là 1 mảng, đây gọi là mảng 2 chiều. Trong PHP, bạn có thể tạo các mảng nhiều chiều.

<?php 
 $sach = [ 
   [ 'ten'=>'Mùi Hương Trầm', 'gia'=>12000],
   [ 'ten'=>'Sống chậm đợi nắng lên', 'gia'=>78000],
   [ 'ten'=>'Nói với tuổi 20', 'gia'=>65000]
 ]; 
?>
<pre> <?php print_r($sach); ?> </pre>
<?php 
 $cacphuongtrinhb2 = [ 
   [ 2,  9, 1 ],
   [ 1 , 4, -2]
 ]; 
?>
<pre> <?php print_r($cacphuongtrinhb2); ?> </pre>

Truy xuất phần tử trong mảng nhiều chiều

<?php
  $b = $cacphuongtrinhb2[0][1] ;//9
  $c = $cacphuongtrinhb2[1][2] ;//-2
  echo $t = $sach[1]['gia'] ; //78000
?>

Hằng trong PHP (constant)

Tiếp theo của bài học mảng và hằng trong PHP là HẰNG. Vậy hằng là gì? Hằng (constant) là một biến với giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực thi file .php  Bạn có 2 cách để tạo hằng là dùng lệnh const hoặc defined

<?php
  const TYGIA = 24000;
  define('BASE_URL', 'http://localhost/banhang/'); 
  define('DB_NAME', 'tintuc'); 
  const NGAY = ['CN','T2','T3','T4','T5','T6','T7'];
?>

Const được sử dụng để tạo hằng toàn cục (global constant). Hằng toàn cục có thể được truy cập bất kỳ đâu trong file .php sau khi nó được xác định.  Còn define có thể tạo hằng toàn cục và cục bộ.

Giá trị hằng có thể là bất kỳ kiểu nào: int, float, string, array hoặc bool, giá trị hằng có thể là một biểu thức.

<?php 
 echo "<p>Giá vàng: " , GIAVANG ,"</p>"; //5950000
 echo "<h4> Tiền Việt= " . TYGIA*10 . "</h4>"; //240000
 echo NGAY[1]; //T2
?>

Để kiểm tra hằng đã tồn tại hay chưa, ta dùng hàm defined

<?php 
if (defined('TYGIA')==false) 
  echo "<h4> Tiền Việt= " . TYGIA*10 . "</h4>"; //240000
else 
  echo 'Chưa biết tỷ giá';
?>

Chúng ta đã học qua hai thứ rất hay dùng: đó là mảng và hằng trong PHP. Mảng giúp lưu nhiều giá trị chung trong biến, ứng dụng của nó rất nhiều khi có nhiều giá trị có cùng ngữ nghĩa.

Còn hằng cũng thế, hầu như website nào cũng dùng đến. Sử dụng hằng để khai báo các cấu hình chung cho website, cấu hình database, hoặc các giá trị toàn cục sử dụng nhiều lần trong toàn bộ website.

Cần tham khảo thêm thì xem ở link này nhé https://www.w3schools.com/php/php_arrays.asphttps://www.php.net/manual/en/language.constants.php