Tạo trang quên mật khẩu với php

Hướng dẫn cách tạo form, phát sinh mật khẩu mới , cập nhật mật khẩu mới vào database và gửi mail cho user

 1. Tạo database và bảng users (nếu chưa có)
  • Tạo database hocPHP
  • Tạo table users có 11 field : id, tendangnhap, matkhau, hoten, email, ngaysinh, phai, ngaydangky, idgroup (0 – thành viên , 1 admin),  active (0 chưa kích hoạt, 1 đã kích hoạt), randomkey
  • Nhập vài users
  • ratvui/Vu1TungPhutG1@y
  • ratbuon/Bu0nTungPhutG1@y
 2. Tạo form
  • Theo hình trên, sử dụng code hỗ trợ của bootstrap:
 3. Xử lý khi submit
  • Hiện $_POST nằng print_r
  • Lấy giá trị email trong $_POST
  • Kiểm tra email có trong db không, không thì báo lỗi, ngược lại thì:
require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php"; 
  require "PHPMailer-master/src/SMTP.php"; 
  require 'PHPMailer-master/src/Exception.php'; 
  $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(true);//true:enables exceptions
  try {
    $mail->SMTPDebug = 0; //0,1,2: chế độ debug
    $mail->isSMTP(); 
    $mail->CharSet = "utf-8";
    $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; //SMTP servers
    $mail->SMTPAuth = true; // Enable authentication
    $mail->Username = 'emailCủaBạnỞGmail'; // SMTP username
    $mail->Password = 'MậtKhẩuEmailCuaBan';  // SMTP password
    $mail->SMTPSecure = 'ssl'; // encryption TLS/SSL 
    $mail->Port = 465; // port to connect to        
    $mail->setFrom('emailCủaBạnỞGmail', 'Tên người gửi' ); 
    $mail->addAddress('emailNguoiNhan', 'TênNgườiNhận'); 
    $mail->isHTML(true); // Set email format to HTML
    $mail->Subject = 'Tiêu đề thư';
    $noidungthu = 'Nội dung thư'; 
    $mail->Body = $noidungthu;
    $mail->smtpConnect( array(
      "ssl" => array(
        "verify_peer" => false,
        "verify_peer_name" => false,
        "allow_self_signed" => true
      )
    ));
    $mail->send();
    echo 'Đã gửi mail xong';
  } catch (Exception $e) {
    echo 'Error: ', $mail->ErrorInfo;
  }