Tạo trang đổi mật khẩu trong php

form đổi mật khẩu
 1. Tạo database và bảng users (nếu chưa có)
  • Tạo database hocPHP
  • Tạo table users có 11 field : id, tendangnhap, matkhau, hoten, email, ngaysinh, phai, ngaydangky, idgroup,  active, randomkey
  • Nhập vài users
   • ratvui/Vu1TungPhutG1@y
   • ratbuon/Bu0nTungPhutG1@y
 2. Tạo form
  • Tạo form như hình trên sử dụng code hỗ trợ của bootstrap:
 3. Start session và check đăng nhập, lấy và hiện tên đăng nhập
if(session_id() == '') session_start(); //print_r($_SESSION);
if (isset($_SESSION['login_user'])==false) {
  header("location:dangnhap.php");
  exit();
} 
$tendangnhap = $_SESSION['login_user'];
 1. Xử lý khi submit
  • Lấy 3  giá trị trong $_POST : matkhaucu, maukhaumoi1, maukhaumoi2
  • Kiểm tra mật khẩu cũ
  • Kiểm tra mật khẩu mới: ngắn, khộng giống
  • Nếu không có lỗi thì lưu mật khẩu mới vào db và chuyển qua trang khác.
  • Trong tag input:  hiện các giá trị user đã gõ