Tạo trang đăng nhập trong php

Hướng dẫn tạo trang đăng nhập trong php gồm tạo form, phát sinh mật khẩu mới , cập nhật mật khẩu mới vào database và gửi mail cho user.

form đăng nhập
 1. Tạo database và bảng users (nếu chưa có)
  • Tạo database hocPHP
  • Tạo table users có 11 field : id, tendangnhap, matkhau, hoten, email, ngaysinh, phai, ngaydangky, idgroup,  active, randomkey
  • Nhập vài users
   • ratvui/Vu1TungPhutG1@y
   • ratbuon/Bu0nTungPhutG1@y
 2. Tạo form
  • Tạo form như hình trên, dùng code hỗ trợ của bootstrap
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<form method="post">
 <div class="mb-3">
  <label for="tendangnhap" class="form-label">Tên đăng nhập</label>
  <input type="text" class="form-control" id="tendangnhap" name="tendangnhap" placeholder="Nhập tên đăng nhập từ 6 đến 20 ký tự">
 </div>
 <div class="mb-3">
  <label for="matkhau" class="form-label">Mật khẩu</label>
  <input type="password" class="form-control" id="matkhau" name="matkhau" placeholder="Nhập mật khẩu">
 </div>
 <div class="mb-3 form-check">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" id="nho" name="nho">
  <label class="form-check-label" for="nho">Ghi nhớ </label>
 </div>
 <button type="submit" name="nutdangnhap" value="dn" class="btn btn-primary">Đăng nhập</button>
</form>

 1. Xử lý khi submit
  • Hiện $_POST nằng print_r.
  • Lấy 2  giá trị trong $_POST : tendangnhap, matkhau
  • Lấy thông tin user trong database theo tên đăng nhập và mật khẩu
  • Đánh giá nếu có.không  thì chuyển hướng đến trang thích hợp

 1. Hiện giá trị trong biến session ở các trang khác
<?php session_start(); ?>
<?php echo "Chào bạn " . $_SESSION['login_hoten']; ?>
<hr>
<a href="thoat.php">Thoát</a>
 1. Tạo trang thoát
<?php
session_start(); 
session_destroy();
header("location:dangnhap.php");
?>