Phân tích hoạt động cơ bản trong PHP

Phân tích hoạt động cơ bản trong PHP nói về cách php xử lý code trong trang php của bạn, mô hình hoạt động của php, hai cách viết code cơ bản…

1. Mô hình hoạt động của php

 • Code php chỉ chạy khi user yêu cầu , cho nên không hẹn giờ chạy được.
 • PHP không tương tác user.
 • Nhiệm vụ chính của PHP : xử lý, tính toán và trình bày dữ liệu cho trang.
 • Dữ  liệu mà php xử lý: php lấy từ nhiều nguồn: database, file text, api server…
 • Có 1 vùng buffer chứa dữ liệu mà php đã xử lý, khi php xong thì apache lấy đổ về cho user.
 • PHP đọc toàn bộ code của trang , kiểm lỗi cú pháp từng lệnh rồi mới thi hành. (mỗi lần có 1 request của user)
 • PHP hoạt động thụ động, chỉ khi có apache  chuyển  vào thì mới thi hành. Hoặc khi  bạn mở command line và gõ lệnh php  rồi đưa trang web cần thi hành cho nó. Ví dụ: php tinhtoan.php
 • Chương trình xử lý web động php được lưu tại : \\xampp\php\php.exe

2. Cách thức mà chương trình php chạy code của bạn

php hoat động thế nào
php hoat động thế nào
 • Chương trình php không để ý tới các code html, css, js. Nếu thấy code lạ thì php quăng vào buffer.
 • Chương trình php thực thi các code php (code của nó). Khi thấy lệnh echo, print, print_r thì php quăng kết quả vào buffer.
 • Ví dụ 1:  buffer1.php
<p>  
 <?php 
 if (gmdate("H", time()+ 3600*7)<12) echo "<b>Chào buổi sáng</b>";
 else echo "<i>Chào buổi chiều</i>";
 ?> 
</p>
 • Ví dụ 2: lặp dữ liệu trong php
<div id="ln">
<?php 
foreach ($nhac_arr as $nhac) { 
  echo "<p>";
  echo "<b>". $nhac['ten']. "</b>";
  echo "<i>". $nhac['ngay']."</i>";
  echo "</p>";
}
?>
</div>

Kết quả:

3. Hai phong cách viết code trong php

Có hai kiểu viết code php. Cách 1 là viết một khối code php, trong đó xuất ra code html, css. Còn cách thứ 2 là tách code php thành nhiều phần, để hiển thị code html, css dễ dàng hơn.

Cách 1: Một khối php liền lạc, xuất code html và dữ liệu trong đó:

<div id="ln">
<?php 
foreach ($nhac_arr as $nhac) { 
  echo "<p>";
  echo "<b>". $nhac['ten']. "</b>";
  echo "<i>". $nhac['ngay']."</i>";
  echo "</p>";
}
?>
</div>

Cách 2: Cùng tác dụng như cách 1, nhưng code php được tách ra thành nhiều phần để hiện html dễ dàng hơn. Đây là cách rất nên được sử dụng.

<div id="ln">
<?php foreach ($nhac_arr as $nhac) { ?> 
  <p>
    <b> <?= $nhac['ten']?> </b>
    <i> <?=$nhac['ngay']?> </i>
  </p>
<?php } ?>
</div>


Như vậy qua bài phân tích hoạt động cơ bản trong PHP , bạn đã biết về các hoạt động trong php , cách mà chương trình php xử lý code của bạn… những kiến thức này giúp bạn hiểu rõ hơn về php, hỗ trợ code tốt hơn

Các em đọc thêm các bài này nhé: