Vài vấn đề cần biết trong Javascript

Tầm vực của biến

Biến local: là các biến được khai báo trong hàm, chỉ được sử dụng trong phạm vi 1 hàm đó.

Biến global: là các biến được khai báo trực tiếp trong tag script, được các hàm sử dụng chung.

BOM

Browser Object Model là một hệ thống phân cấp hình cây gồm các đối tượng

BOM

Window Object: https://www.w3schools.com/js/js_window.asp

Screen Object: https://www.w3schools.com/js/js_window_screen.asp

Location object : https://www.w3schools.com/js/js_window_location.asp

Navigator object : https://www.w3schools.com/js/js_window_navigator.asp

Ví dụ 1:

<html><head> <meta charset="utf-8"></head>
<body>
  <script>
    var w;
    function moWin(){ w= window.open("thohay.html","thohay","width=500,height=300,top=50,left=600"); }
    function dichuyen1Chut(){ w.moveBy(5,10); w.focus(); }
    function dichuyenDen(){ w.moveTo(300, 10); w.focus(); }
    function dongWin(){ w.close(); }
  </script>
  <p> <button onclick="moWin()">Mở win</button> </p>
  <p> <button onclick="dichuyen1Chut()">Di chuyển</button> </p>
  <p> <button onclick="dichuyenDen()">Di chuyển</button> </p>
  <p> <button onclick="dongWin()">Đóng win</button> </p>
</body> </html>

Ví dụ 2:

<html><head> <meta charset="utf-8"></head>
<body>  
  <button onclick="abc()">Nạp lại</button> <span id="solan"></span>
   <script>
     function abc(){
      var x= localStorage.getItem("solannap"); 
      var y = parseInt(x);
      localStorage.setItem("solannap", y+1);
      location.reload();
     }
     document.getElementById("solan").innerHTML= localStorage.getItem("solannap");
   </script>
</body></html>

DOM

DOM viết tắt của  Document Object Model – là mô hình các tag trong 1 tài liệu HTML. Nó mô tả cấu trúc phân tầng các tag được bố trí trong trang web

https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp

Timing:

https://www.w3schools.com/js/js_timing.asp

Ajax

Là kỹ thuật tạo request ngầm từ browser đến server. Đây là cách tạo request 1 cách chủ động nhân 1 sự kiện nào đó trong trang web mà web deverloper có thể dùng mà không cần đến sự chủ động của người dùng.

https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp

<html><head><meta charset="utf-8"> 
  <script>
    function kiemtrausername() {
      var xhttp = new XMLHttpRequest();
      xhttp.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
          document.getElementById("loiusername").innerHTML = this.responseText;
        }
      };
      var u= frmDK.u.value;
      xhttp.open("GET", "kiemtrausername.php?u=" + u, true);
      xhttp.send();  
    }
  </script>
</head>
<body>
  <form name="frmDK">
    <p>
      <input name="u" placeholder="Nhập tên truy cập" onblur="kiemtrausername()">
      <span id="loiusername"></span>
    </p>
    <p><input name="p" placeholder="Nhập mật khẩu" ></p>
    <p> <button type="submit">Đăng ký</button> </p>
  </form>
</body></html>

Version Javascript

https://www.w3schools.com/js/js_versions.asp

W3C

webhere.vn/thiet-ke-web-chuan-w3c/

Quiz Javacript:

https://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=JS

Quiz CSS

https://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=CSS

Quiz HTML

https://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=HTML