Xử lý chuỗi trong javascript

Xử lý chuỗi trong javascript là công việc rất thường hay làm, bao gồm tìm kiếm chuỗi con, tách, ghép chuỗi, thay thế chuỗi, đổi kiểu chữ …

Các hàm xử lý chuỗi trong javascript

Trong javascript, chuỗi là một mảng các ký tự. Do đó các hàm trên mảng cũng có thể dùng cho chuỗi như toString(), join() , pust(), pop(), unshift(),  shift() … Sau đây là các hàm và thuộc tính có thể dùng trên biến kiểu chuỗi.

1. Thuộc tính length: cho biết số ký tự trong chuỗi

2. Hàm indexOf() : trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ, trả về -1 nếu không có

3. Hàm lastIndexOf() : trả về vị trí cuối của chuỗi con trong chuỗi mẹ, trả về -1 nếu không có.

Ví dụ 1:

<script>
    email = "thaylongweb@gmail@com";
    sokytu = email.length; 
    vt1 = email.indexOf("@", email);
    vt2 = email.lastIndexOf("@", email);
    console.log(sokytu, vt1, vt2); //21 11 17
</script>

4. Hàm search() : giống như indexOf nhưng có thể dùng RegEx

5. Hàm slice(start, stop) : Trích xuất ra chuỗi con, tham số có thể là số âm (sẽ tính ngược từ cuối chuỗi)

6. Hàm substring(start, stop) : Giống slice, nếu start>stop thì chúng sẽ đổi chỗ nhau

7. Hàm substr (start, length) : trích chuỗi con từ start , lấy length ký tự. Nếu không có length sẽ trích đến hết chuỗi.

Ví dụ 2:

<script>
  email = "thaylongweb@gmail.com";
  vt = email.search('web'); console.log( vt); //8
  d = email.slice(12,17); console.log( d ); //gmail
  w  = email.substring( 11, 8); console.log( w); //web
  str  = email.substr( 8, 3); console.log( str ); //web
</script>

8. Hàm toUpperCase() : trả về 1 chuỗi đã đổi thành chữ hoa

9. Hàm toLowerCase() : trả về 1 chuỗi đã đổi thành chữ thường

10. Hàm trim() : trả về 1 chuỗi đã cắt các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi

11. Hàm replace (strA, strB) : Tìm chuỗi con strA đầu tiên và thay bằng strB

12. Hàm split(): cắt chuỗi thành mảng

13. Hàm concat() : ghép các chuỗi con lại với nhau

Ví dụ 3:

<script>
email = "ThayLongWeb@gmail.gmail.com";
u = email.toUpperCase(); console.log(u); //THAYLONGWEB@GMAIL.GMAIL.COM
l = email.toLowerCase(); console.log(l); //thaylongweb@gmail.gmail.com

t = email.replace("gmail", "yahoo");
console.log(t);//ThayLongWeb@yahoo.gmail.com

a = "thaylongweb   " ; b = "@  gmail.com";
str = a.concat(b); console.log(str); //thaylongweb   @  gmail.com
str = a.trim().concat(b); console.log(str); //thaylongweb@  gmail.com

str ="tây-thi-mất-vía-hằng-nga-giật-mình"; 
arr = str.split("-"); 
console.log(arr);
//["tây", "thi", "mất", "vía", "hằng", "nga", "giật", "mình"]
</script>