Xử lý chuỗi trong javascript

Xử lý chuỗi trong javascript là công việc rất thường hay làm, bao gồm tìm kiếm chuỗi con, tách, ghép chuỗi, thay thế chuỗi, đổi kiểu chữ …

Các hàm xử lý chuỗi trong javascript

Trong javascript, chuỗi là một mảng các ký tự. Do đó các hàm trên mảng trong javascript cũng dùng được chuỗi như toString, join , push, pop, unshift,  shift… Sau đây là các hàm và thuộc tính có thể dùng trên biến kiểu chuỗi.

1. length: đây là thuộc tính cho biết số ký tự trong chuỗi

2. indexOf : hàm này trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ, trả về -1 nếu không có.

3. lastIndexOf() đây là hàm sẽ trả về vị trí cuối của chuỗi con trong chuỗi mẹ, trả về -1 nếu không có.

<script>
    email = "thaylongweb@gmail@com";
    sokytu = email.length; //21
    vt1 = email.indexOf("@", email); //11
    vt2 = email.lastIndexOf("@", email); //17
    console.log(sokytu, vt1, vt2); //21 11 17
</script>

4. search() : giống như indexOf nhưng có thể dùng RegEx

5. slice(start, stop) : Trích xuất ra chuỗi con, tham số có thể là số âm (sẽ tính ngược từ cuối chuỗi)

6. substring(start, stop) : Giống slice, nếu start>stop thì chúng sẽ đổi chỗ nhau

7. substr (start, length) : trích chuỗi con từ start , lấy length ký tự. Nếu không có length sẽ trích đến hết chuỗi.

Ví dụ 2:

<script>
  email = "thaylongweb@gmail.com";
  vt = email.search('web'); console.log( vt); //8
  d = email.slice(12,17); console.log( d ); //gmail
  w  = email.substring( 11, 8); console.log( w); //web
  str  = email.substr( 8, 3); console.log( str ); //web
</script>

8. toUpperCase() : trả về 1 chuỗi đã đổi thành chữ hoa

9. toLowerCase() : trả về 1 chuỗi đã đổi thành chữ thường

10. trim() : trả về 1 chuỗi đã cắt các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi

11. replace (strA, strB) : Tìm chuỗi con strA đầu tiên và thay bằng strB

12. split(): cắt chuỗi thành mảng

13. concat() : ghép các chuỗi con lại với nhau

Ví dụ 3:

<script>
email = "ThayLongWeb@gmail.gmail.com";
u = email.toUpperCase(); console.log(u); //THAYLONGWEB@GMAIL.GMAIL.COM
l = email.toLowerCase(); console.log(l); //thaylongweb@gmail.gmail.com

t = email.replace("gmail", "yahoo");
console.log(t);//ThayLongWeb@yahoo.gmail.com

a = "thaylongweb   " ; b = "@  gmail.com";
str = a.concat(b); console.log(str); //thaylongweb   @  gmail.com
str = a.trim().concat(b); console.log(str); //thaylongweb@  gmail.com

str ="tây-thi-mất-vía-hằng-nga-giật-mình"; 
arr = str.split("-"); 
console.log(arr);
//["tây", "thi", "mất", "vía", "hằng", "nga", "giật", "mình"]
</script>

Tham khảo thêm ở đây nhé: https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp