Assignment môn javascript nâng cao

Assignment javascript nâng cao hướng dẫn dùng json server, tạo dữ liệu. Thực hiện trang chủ, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, quản trị dữ liệu…


Thực hiện một website bán hàng dùng HTML, CSS, Javascript và API Server

Yêu cầu:

– Phần public (site): hiện danh sách sản phẩm, loại sản phẩm, chọn sp lưu vào giỏ hàng…

– Phần quản trị: tạo các chức năng quản trị loại sản phẩm, sản phẩm, đơn hàng

– Dữ liệu trong ứng dụng: qua tương tác với json server qua API`

PHẦN 1:

  1. Download và cài nodejs: Vào https://nodejs.org/en/download/ để down và cài bình thường
  2. Cài Json Server : Mở cmd, gõ   npm install –g json-server
  3. Xem tài liệu hướng dẫn json server: Vào Google search json server documentation
  4. Chạy thử json server : json-server -w db.json
  5. Chuẩn bị dữ liệu: Dữ liệu sẽ gồm các loại categories, products, orders, order_details. Trong đó
  • categoies gồm 2 field  id , name
  • products gồm 6 field : id, image, name, price, detail, cat_id
  • orders: gồm 7 field  id, customer_name, customer_address, customer_email,  customer_phone, create_date, status
  • order_detail: gồm 5  field :  id, order_id, product_id, quantity, unti_price

PHẦN 2:

Thực hiện các trang html trong phần site (trang chủ, chi tiết sp, giỏ hàng…) và admin (trang chủ, danh sách sản phẩm, thêm sản phẩm…)

PHẦN 3:

Thực hiện các trang chức năng trong phần site : show data lên trang chủ, chi tiết sản phẩm, gi nhận sản phẩm, trang giỏ hàng, trang Thanh toán lưu thông tin lên API Server

PHẦN 4

Thực hiện các trang chức năng trong phần quản trị : Thêm, xóa, sửa sản phẩm, danh mục…

Thống kê đơn hàng, doanh thu


Hướng dẫn cài soft, tổ chức dữ liệu :

Phần 2 video hướng dẫn Assignment javascript nâng cao : Thực hiện các trang html cho phần site và admin

Phần 3 video hướng dẫn Assignment javascript nâng cao : Code javascript lấy loại sản phẩm, list sản phẩm từ API Server, code giỏ hàng, thanh toán

Cuối cùng (phần 4) hướng dẫn thực hiện Assignment môn Javascript năng cao là phần hướng dẫn thực hiện code javascript để quản trị dữ liệu từ API Server


Sáng tạo

Các chức năng bổ sung, bình luận, giao diện đẹp, biểu đồ, việt hóa giao diện….

Assignment javascript nâng cao sử dụng các tính năng nâng cao trong javascript như bất đồng bộ, ajax, xử lý mảng, sự kiện, tính toán, gọi api với các http method thích hợp… Bạn sẽ hơi vất vả nhưng sẽ luyện công thêm được nhiều kỹ năng hữu ích.