Thư viện Moment

Thư viện Moment là thư viện mạnh mẽ giúp bạn xử lý datetime rất tốt. Moment có thể chạy tốt ở phía trình duyệt và cả node js trên server. Website của thư viện này là https://momentjs.com/

Nhúng thư viện vào trang

 • Download : Vào   https://momentjs.com/ => Nhắp moment.js trong mục Download => Save file vào folder website
 • Nhúng  moment.js vào trang html với lệnh <script src=”moment.js”></script>

Định dạng ngày tháng hiện tại

<script>
d = moment().format('MMMM Do YYYY, h:mm:ss a'); 
console.log(d); // May 5th 2021, 11:53:52 am

d = moment().format('dddd'); console.log(d); // Wednesday
d = moment().format("MMM Do YY"); console.log(d); // May 5th 21
d = moment().format('YYYY [escaped] YYYY'); 
console.log(d); // 2021 escaped 2021

d = moment().format(); 
console.log(d); // 2021-05-05T11:52:57+07:00
</script>

Tạo thời gian liên hệ với hiện tại

<script>
d = moment().format("DD/MM/YYYY hhLmm:ss");  
console.log(d); //05/05/2021 1205/05/202107:42

d = moment("20111031", "YYYYMMDD").fromNow(); console.log(d); // 10 years ago
d = moment("20120620", "YYYYMMDD").fromNow(); console.log(d); // 9 years ago
d = moment().startOf('day').fromNow();console.log(d); // 12 hours ago
d = moment().endOf('day').fromNow();  console.log(d); // in 12 hours
d = moment().startOf('hour').fromNow();  console.log(d); // 8 minutes ago
</script>

Tạo thời gian theo lịch

<script>
d = moment().calendar(); console.log(d);  // Today at 12:20 PM   
d = moment().subtract(10, 'days').calendar();  console.log(d);  // 04/25/2021
d = moment().subtract(6, 'days').calendar();  
console.log(d);// Last Thursday at 12:16 PM

d = moment().subtract(3, 'days').calendar();  
console.log(d); // Last Sunday at 12:16 PM

d = moment().subtract(1, 'days').calendar();  
console.log(d);  // Yesterday at 12:16 PM

d = moment().add(1, 'days').calendar();  
console.log(d);  // Tomorrow at 12:16 PM

d = moment().add(3, 'days').calendar();  
console.log(d);  // Saturday at 12:16 PM

d = moment().add(10, 'days').calendar(); 
console.log(d); // 05/15/2021
</script>

Các tính năng nổi bật của thư viện Moment

 • Chuyển đổi định dạng ngày tháng theo format
 • Date Validation
 • Các hàm tương tác với thời gian hiện tại:
  • add()
  • subtract()
  • startOf()
  • endOf()
  • diff() – hàm tính chênh lệch giữa 2 điểm thời gian
  • daysInMonth() – lấy ngày trong tháng
 • Còn rất nhiều tính năng hay trong thư viện này, các bạn có thể khám phá tại: https://momentjs.com/docs/