Thư viện Moment

Thư viện Moment là thư viện mạnh mẽ giúp bạn xử lý datetime rất tốt. Moment có thể chạy tốt ở phía trình duyệt và cả node js trên server. Website của thư viện này là https://momentjs.com/

Nhúng thư viện vào trang

 • Download : Vào   https://momentjs.com/ => Nhắp moment.js trong mục Download => Save file vào folder website
 • Nhúng  moment.js vào trang html với lệnh <script src=”moment.js”></script>

Định dạng ngày giờ hiện tại với moment

<script>
  d = moment().format("DD/MM/YYYY h:mm:ss A"); 
  console.log(d); //15/09/2022 9:05:27 AM

  d = moment().format('DDD'); 
  console.log(d); // 258 (ngày trong năm)

  d = moment().format('DD'); 
  console.log(d);  // 15 (ngày trong tháng)

  d = moment().format('d'); 
  console.log(d); // 4 (ngày Thursday trong tuần) 
</script>

Tạo thời gian liên hệ với hiện tại

<script>
d = moment("20111031", "YYYYMMDD").fromNow(); console.log(d); // 11 years ago
</script>

Tạo thời gian theo lịch

<script>
  d = moment().subtract(10, 'days').calendar();  
  console.log(d);  //10 ngày trước
  
  d = moment().add(7, 'days').calendar();  
  console.log(d);  // 7 ngày tới
</script>

Tạo ngày giờ theo thời điểm chỉ định với moment

<script>
 d = moment().year(2004).month(2).date(24).hour(5).minute(20).second(10);
 str = d.format("DD/MM/YYYY h:m:s");
 console.log(str); // 24/03/2004 5:20:10
</script>

Các tính năng nổi bật của thư viện Moment

 • Chuyển đổi định dạng ngày tháng theo format
 • Date Validation
 • Các hàm tương tác với thời gian hiện tại:
  • add()
  • subtract()
  • diff() – hàm tính chênh lệch giữa 2 điểm thời gian
 • Còn rất nhiều tính năng hay trong thư viện này, các bạn có thể khám phá tại: https://momentjs.com/docs/