Quản Trị Domain

Quản trị tên miền là việc quan trọng. Các thao tác thường làm trong quản trị trên miền là tạo, chỉnh, xóa các record trỏ về các địa chỉ server của bạn.

Khái Niệm Về DNS

Để quản trị tên miền, bạn phải hiểu về DNS. Vậy DNS là gì? DNS (Domain Name System) là hệ thống được tạo ra để ánh xạ qua lại giữa địa chỉ IP (địa chỉ của máy tính)  và domain (tên bằng chữ thân thiện với con người) .
Vd:  157.240.15.35 <==> facebook.com.

Mục đích của dns để con người sử dụng các tên (thân thiện, dễ nhớ) thay vì dùng địa chỉ IP (khó khớ) khi truy cập đến các tài nguyên trên mạng.

Nhiệm Vụ Của Dns Server

DNS Server là các máy tính trên mạng thực  hiện “dịch” (ánh xạ) tên miền thành địa chỉ IP.

Trên internet có rất nhiều DNS Server, mỗi nhà cung cấp dịch vụ đều có DNS Server để quản lý các domain do người dùng đăng ký.

Các DNS Server trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ IP thành tên miền và ngược lại khi có yêu cầu.

Trong trình duyệt web, khi user gõ 1 domain và enter. Trình duyệt sẽ chạy đi hỏi DNS Server. Quá trình “dịch” tên miền thành địa chỉ IP công việc của một DNS server. DNS Server trả lời cho trình duyệt địa chỉ IP tương ứng với tên miền. Và bay giờ trình duyệt mới chạy thẳng đến webserver theo IP mới có để yêu cầu trang web.

Do đó, user chỉ cần nhớ tên miền của website, không cần phải nhớ địa chỉ IP loắc ngoắc loằng ngoằng dài dòng lòng thòng khó đọc khó nhé hehe.

Nguyên Tắc Làm Việc Của Dns

 • Mỗi nhà cung cấp dịch vụ tên miền sẽ vận hành và duy trì DNS server riêng của mình.
 • Khi  trình duyệt cần biết địa chỉ IP của 1 domain thì DNS server phân giải domain này phải là DNS server của chính tổ chức quản lý domain đó.

Các Thông Số Cơ Bản

Sau khi đăng ký domain xong, bạn phải cấu hình để domain trỏ về hosting thì mới xem web được.

Mỗi domain có nhiều record. Các record trong 1 domain, thường phải cấu hình gồm:

 • A Record (Address Mapping): Đây là 1 record quan trọng nhằm diễn dịch (ánh xạ) một domain thành địa chỉ IP. Ví dụ: ánh xạ www.microsoft.com thành 104.74.22.6
 • NS Record (Name Server)
 • CName Record (Canonical Name): còn gọi là bản ghi bí danh, CNAME cho phép tên miền có nhiều bí danh khác nhau, khi truy cập các bí danh sẽ cũng về 1 địa chỉ tên miền. Để tiêu dùng bản ghi CNAME cần khai báo bản ghi A trước.
  www   CNAME   example.com
  mail CNAME example.com
  example.com   A   123.30.108.142
 • MX Record (Mail exchanger): dùng để xác định mail server cho 1 domain. Ví dụ khi bạn gửi email tới info@example.com, mail server sẽ xem xét MX Record có trong cấu hình của tên miền example.com. Xem nó được điểu khiển bởi mail server nào và sẽ chuyển mail đến server mail đó.

Để trỏ domain về hosting chứa website, bạn cần cấu hình 2 record:   A và CName

Record A:

 • Host record: @
 • Record type: chọn A
 • Address: điền địa chỉ IP nơi chứa website của bạn

Record Cname:

 • Host record: điền www
 • Record type: chọn Cname
 • Address: điền tên domain của bạn

Để trỏ IP mail thì cần cấu hình 2 record như sau:

Ø Record A:

 • Host record: điền mail
 • Record type: chọn A
 • Address: điền địa chỉ IP của hosting chứa email của bạn

Ø Record MX:

 • Host record: @
 • Record type: chọn MX
 • Address: điền mail.<domain của bạn>.com
 • Priority: độ ưu tiên cho các server trong trường hợp bạn có nhiều mail server, chỉ số càng nhỏ thì độ ưu tiên càng cao

Cấu Hình Dns Cho Domain

Cách cấu hình Domain trỏ về Website

cấu hình dns cho domain

Các lệnh cơ bản trong command line để kiểm tra domain

 • ping  www.longnv.name.vn để kiểm tra hoạt động của host www, reply là OK
 • ping longnv.name.vn è kiểm tra hoạt động của host ^/@, nếu reply là OK
 • ipconfig /all è Xem cấu hình ip, trong đó có dns server
 • ipconfig /flushdns è đề nghị máy bỏ qua các thông số dns  đang cache
 • nslookup è mở tool tương tác dns server
  – server 8.8.8.8 để chỉ định dùng dns server 8.8.8.8
  – www.longnv.name.vn  để  đề nghị dns server phân giải tên vừa nhập vào

Chỉ định dns server trên máy tính

Trên card LAN, bạn có thể chỉ định thông số DNS server trong cấu hình địa chỉ IP:

cấu hình dns cho card mạng

Thông số DNS server cho card mạng LAN bạn có thể xem trong cấu hình IP của card mạng (hình trên), còn thông số DNS server cho card Wifi bạn có thể xem trực tiếp trong command line với lệnh ipconfig /all . Đây là địa chỉ DNS Server mà browser sẽ chạy đi hỏi IP khi user gõ domain name trong browser.