Trắc nghiệm Javascript số 7

  1. 
  Javascript framework là gì?

  2. 
  Phát biểu nào đúng về ứng dụng angularJS

  3. 
  Phát biểu nào đúng về ứng dụng controller trong angularJS

  4. 
  Các phát biểu nào đúng về các chỉ thị trong trang

  5. 
  Khối code sau dùng lệnh ng-repeat trong AngularJS để làm gì


  {{$index}}. {{sv}}


  6. 
  Hãy chọn nhận xét đúng về khối lệnh sau khi dtb là 7.5

  Xếp loại:
  <span ng-if = "dtb Yếu kém
  =5 && dtb Trung Bình
  =8"> Giỏi

  7. 
  Để hiện lỗi khi nhập hoten, bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzz  Nhập họ tên từ 3 ký tự trở lên nhé

  8. 
  Để hiện lỗi khi user chưa chọn phái , bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzz


  Nam
  Nữ
  Chọn phái đi bồ

  9. 
  Để hiện lỗi khi user chưa chọn tỉnh, bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzz  Chọn tỉnh
  TP HCM
  Tiền giang
  Long An

  Hãy chọn tỉnh

  10. 
  Để hiện lỗi buộc user phải nhập tuổi từ 6 đến 18, bạn code thế nào trong vị trí zzz  Nhập tuổi từ 6 đến 18 nhé