Trắc nghiệm Javascript số 7

  1. 
  Javascript framework là gì?

  2. 
  Phát biểu nào đúng về ứng dụng angularJS

  3. 
  Phát biểu nào đúng về ứng dụng controller trong angularJS

  4. 
  Các phát biểu nào đúng về các chỉ thị trong trang

  5. 
  Khối code sau dùng lệnh ng-repeat trong AngularJS để làm gì

  <div id="danhsach">
  <b> </b> <p ng-repeat="sv in students">{{$index}}. {{sv}} </p>
  </div>

  6. 
  Hãy chọn nhận xét đúng về khối lệnh sau khi dtb là 7.5

  <p> Xếp loại: 
  <span ng-if = "dtb < 5"> Yếu kém </span>
  <span ng-if = "dtb >=5 && dtb < 8">Trung Bình </span>
  <span ng-if = "dtb >=8"> Giỏi </span>
  </p>

  7. 
  Để hiện lỗi khi nhập hoten, bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzz

  <form name="frm1">
  <input name="hoten" required minlength="3">
  <span zzz > Nhập họ tên từ 3 ký tự trở lên nhé </span>
  </form>

  8. 
  Để hiện lỗi khi user chưa chọn phái , bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzz

  <form name="frm1">
  <input ng-model="phai" name="phai" type="radio" value="0"> Nam
  <input ng-model="phai" name="phai" type="radio" value="1"> Nữ
  <em zzz > Chọn phái đi bồ </em>
  </form>

  9. 
  Để hiện lỗi khi user chưa chọn tỉnh, bạn chọn lệnh nào cho vị trí zzz

  <form name="frm1">
  <select name="t" ng-model="tinh">
  <option value="0">Chọn tỉnh</option>
  <option value="1">TP HCM</option>
  <option value="2">Tiền giang</option>
  <option value="3">Long An</option>
  </select>
  <em zzz >Hãy chọn tỉnh</em>
  </form>

  10. 
  Để hiện lỗi buộc user phải nhập tuổi từ 6 đến 18, bạn code thế nào trong vị trí zzz

  <form name="frm1">
  <input name="tuoi" ng-model="tuoi" required type="number">
  <em ng-if= zzz >Nhập tuổi từ 6 đến 18 nhé</em>
  </form>