Trắc nghiệm Javascript số 6

  1. 
  Sự kiện onsubmit xảy ra khi nào?

  2. 
  Phát biểu nào đúng về nút submit trong form

  3. 
  Muốn bỏ qua sự kiện submit của form thì viết thế nào?

  4. 
  Giả sử bạn có code như bên dưới. Lệnh nào gán class có tên là baoloi cho tag input

   
  .baoloi { background-color: chocolate; color: white;}  5. 
  Giả sử bạn có code như bên dưới. Cần kiểm tra giá trị nhập trong soluong phải nhỏ hơn 10. Bạn chọn lệnh nào để điền vào vị trí zzz

   
      


     function kiemtra(){
      if ( zzz ) {
          alert("Loi");
          return false;
      }
     }
   

  6. 
  Cần kiểm tra user có chọn size nào không. Bạn chọn lệnh nào điền vào vị trí zzz

   
    Chọn size bạn nhé: 
     Lớn

     Vừa

     Nhỏ
   
     


    function kiemtra(){
     if ( zzz ) {
         alert("Chọn size đi bạn ơi");
         return false;
     }
     return true;
   }

  7. 
  Để kiểm tra user có chọn học kỳ nào không. Lệnh nào bạn sẽ chọn để đặt ở vị trí zzz


     Bạn đang ở học kỳ nào:

      HK 1

     HK 2

     HK 3
   
     


    function kiemtra(){   
     if (zzz) {
         alert("Chọn học kỳ đi nhé");
         return false;
     }
     return true;
    }

  8. 
  Để kiểm tra user có chọn tỉnh chưa. Lệnh nào bạn sẽ chọn để đặt ở vị trí zzz

   
     
         Bạn ở tỉnh nào?
         Bến Tre
         Hồ Chí Minh
         Hà Nội        
     
     


    function kiemtra(){       
     if ( zzz ) {
         alert("Bạn chưa chọn tỉnh");
         return false;
     }
     return true;
    }

  9. 
  Kiểm tra dữ liệu trong form để làm gì

  10. 
  Những thuộc tính html nào hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trong form

  11. 
  Những thuộc tính html nào hỗ trợ kiểm tra kiểu dữ liệu nhập của user