Trắc nghiệm Javascript số 6

  1. 
  Sự kiện onsubmit xảy ra khi nào?

  2. 
  Phát biểu nào đúng về nút submit trong form

  3. 
  Muốn bỏ qua sự kiện submit của form thì viết thế nào?

  4. 
  Giả sử bạn có code như bên dưới. Lệnh nào gán class có tên là baoloi cho tag input

  <style> 
  .baoloi { background-color: chocolate; color: white;}
  </style>
  <form name="frm">
  <input id="un" class="txt" name="u">
  </form>

  5. 
  Giả sử bạn có code như bên dưới. Cần kiểm tra giá trị nhập trong soluong phải nhỏ hơn 10. Bạn chọn lệnh nào để điền vào vị trí zzz

  <form name="frm" onsubmit="return kiemtra()"> 
     <input name="x"> 
  </form>
  <script>
     function kiemtra(){
      if ( zzz ) {
          alert("Loi");
          return false;
      }
     }
   </script>

  6. 
  Cần kiểm tra user có chọn size nào không. Bạn chọn lệnh nào điền vào vị trí zzz

  <form name="frm" onsubmit="return kiemtra()"> 
    Chọn size bạn nhé: 
     <input type="radio" value="Lớn" name="co"/>Lớn<br>
     <input type="radio" value="Vừa" name="co" />Vừa<br>
     <input type="radio" value="Nhỏ" name="co" />Nhỏ<br> 
     <button type="submit">Send</button>
  </form>
  <script>
    function kiemtra(){
     if ( zzz ) {
         alert("Chọn size đi bạn ơi");
         return false;
     }
     return true;
   }
  </script>

  7. 
  Để kiểm tra user có chọn học kỳ nào không. Lệnh nào bạn sẽ chọn để đặt ở vị trí zzz

  <form name="frm" onsubmit="return kiemtra()">
     Bạn đang ở học kỳ nào:<br>
     <input type="radio" value="1" name="hk"/> HK 1<br>
     <input type="radio" value="2" name="hk" />HK 2<br>
     <input type="radio" value="3" name="hk" />HK 3<br> 
     <button type="submit">Send</button>
  </form>
  <script>
    function kiemtra(){   
     if (zzz) {
         alert("Chọn học kỳ đi nhé");
         return false;
     }
     return true;
    }
  </script>

  8. 
  Để kiểm tra user có chọn tỉnh chưa. Lệnh nào bạn sẽ chọn để đặt ở vị trí zzz

  <form name="frm" onsubmit="return kiemtra()"> 
     <select name="chontinh">
         <option value="chuachon">Bạn ở tỉnh nào?</option>
         <option value="bentre">Bến Tre</option>
         <option value="hcm">Hồ Chí Minh</option>
         <option value="hanoi">Hà Nội</option>        
     </select>
     <button type="submit">Send</button>
  </form>
  <script>
    function kiemtra(){       
     if ( zzz ) {
         alert("Bạn chưa chọn tỉnh");
         return false;
     }
     return true;
    }
  </script>

  9. 
  Kiểm tra dữ liệu trong form để làm gì

  10. 
  Những thuộc tính html nào hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trong form

  11. 
  Những thuộc tính html nào hỗ trợ kiểm tra kiểu dữ liệu nhập của user