Trắc nghiệm Javascript số 5

  1. 
  Chọn phát biểu đúng về mô hình DOM trong javascript
  2. 
  Chọn phát biểu đúng về DOM
  3. 
  Các loại node trong DOM bao gồm
  4. 
  Hàm getElementById dùng để làm gì nhỉ? 🙂
  Ví dụ:


  var u = document.getElementById('username');
  5. 
  Hàm getElementsByName giúp bạn làm gì
  Ví dụ:
  Học miệt mài

  Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập

  Muốn giỏi: mồ hôi đổ

  Nên học nhóm


  var arr = document.getElementsByName('lk');
  6. 
  Hàm getElementsByTagName giúp làm gì nhỉ ơi
  Ví dụ:
  Học miệt mài

  Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập

  Muốn giỏi: mồ hôi đổ

  Nên học nhóm


  var arr = document.getElementsByTagName('span');
  7. 
  Hàm getElementsByClassName là sao
  Ví dụ:
  Học miệt mài

  Ngồi ngẫm lại hoạt động của các chức mới thực tập

  Muốn giỏi: mồ hôi đổ

  Nên học nhóm


  var arr = document.getElementsByClassName('txt');