Trắc nghiệm Javascript số 3

  1. 
  Đoạn code sau được viết trong trang web của bạn. Chuyện gì xảy ra nếu user vào xem lúc 5 giờ chiều


  var d = new Date();
  if (d.getHours() < 12)
  document.getElementById("chao").innerHTML= "Hôm nay cố gắng nhé";
  else
  document.getElementById("chao").innerHTML= "Chiều nay bạn thế nào?";

  2. 
  Phát biểu nào đúng về đoạn code sau:

  Chọn ngày sinh:

  n = 1;
  while ( n <= 31) {
  document.write("Ngày " + n + "");
  n++;
  }

  3. 
  Đoạn code sau làm gì


  var x = 0;
  do {
  a = prompt("Nhập giá trị biến a đi bồ"); 
  while (isNaN(a)==true || a10 );

  4. 
  Mời xem code và chọn phát biểu đúng

  CÁC ĐỨC TÍNH CAO QUÝ CỦA CON NGƯỜI


  var qt = ["Nhân", "Lễ", "Nghĩa","Trí","Tín"];
  for (var i = 0; i < qt.length; i++)
  document.write( "

  " + qt[i] + "

  ");
  document.write("
  ");

  5. 
  Mời xem đoạn code javascript dưới đây

   
  function dtb(toan, ly, hoa) {
  var t = (toan + ly + hoa)/3;
  return t;
  }
  var dtb = dtb(9, 3, 7);  document.write("ĐiểmTB = " + dtb.toFixed(2) );

  6. 
  Đoạn code dưới đây làm gì  dh = setInterval("hienso()", 2000);    
  function hienso(){        
     n = Math.round(Math.random()*31);
     document.getElementById('so').innerText= n;        
  }

  7. 
  Phát biểu nào sau đây đúng


  setInterval("alert('Đời vui lắm em có biết không?')", 500)

  8. 
  Code sau làm gì  .x { background:blue; color: white;}
  .d { background:red; color: yellow;}

  9. 
  Mô tả nào đúng cho code sau (chọn 2)

  Số lượngSP: 


  Đơn giá sp : 50000

  Thành tiền :


  function tt(soluong){
     gia = document.getElementById("gia").innerText;
     document.getElementById("tien").innerText=soluong*gia;
  }

  10. 
  Mời xem code dưới và chọn 2 phát biểu đúng

  <input type="number" 
    onfocus="this.style.backgroundColor='red'" 
    onblur="this.style.backgroundColor='white'" 
    onmousemove="this.value++"
  >