Bài trắc nghiệm kiến thức PHP số 2

  1. 
  Cho biết kết quả

  $arrSP = ['Xoài', 'Cóc' , 'Bưởi', 'Ổi', 'Mận', 'Cam'];
  reset($arrSP);
  $str1 = current($arrSP); echo $str1;
  next($arrSP);
  $str2 = current($arrSP);  echo $str2;