Bài trắc nghiệm kiến thức PHP số 1

  1. 
  Lệnh nào dùng để xuất 1 mảng ra trang web

  2. 
  Lệnh nào dùng để tìm vị trí của chữ Nhường Nhịn trong mảng $nn

  $nn =  ["Nhẹ nhàng", "Nhanh nhạy", "Nhịp nhàng", "Nhường nhịn", "Nhỏ nhẹ","Nhã nhặn"];

  3. 
  Phát biểu nào sau đây là đúng

  http://abc.com/site/index.php?lang=vi&page=lienhe

  4. 
  Những lệnh nào dùng để khai báo 1 mảng trong PHP

  5. 
  Mời xem code dưới đây và cho biết kết quả xuất ra trang web

  $diem=5.5;
  if ($diem>=8) echo "Gioi";
  elseif ($diem>=7) echo "Khá";
  elseif ($diem>=5) echo "Trung bình";
  else echo "Yếu";

  6. 
  Lệnh nào dùng để tách 1 chuỗi thành 1 mảng

  $str="30/4/2020"; 

  7. 
  Lệnh nào dùng để xuất ra giá trị Gạo của mảng $sp

  $sp =array("id" =>10, "Ten"=>"Gạo", "Gia"=>12000, 10, "Gạo");

  8. 
  Lệnh nào để xuất giá trị của biến x ra trang web

  9. 
  Cú pháp đúng khi khai báo 1 biến trong PHP

  10. 
  Phát biểu nào sau đây là đúng

  11. 
  Khi bạn code trang index.php, giả sử user request như bên dưới , thì lệnh nào dùng để lấy tham số từ địa chỉ trang

  https://longnv.name.vn/site/index.php?lang=vi&page=lienhe