Trắc nghiệm kiến thức PHP số 1

1. 
Lệnh nào dùng để xuất 1 mảng ra trang web

2. 
Phát biểu nào sau đây là đúng

http://abc.com/site/index.php?lang=vi&page=lienhe

3. 
Khi bạn code trang index.php, giả sử user request như bên dưới , thì lệnh nào dùng để lấy tham số từ địa chỉ trang

https://longnv.name.vn/site/index.php?lang=vi&page=lienhe

4. 
Cú pháp đúng khi khai báo 1 biến trong PHP

5. 
Phát biểu nào sau đây là đúng

6. 
Lệnh nào để xuất giá trị của biến x ra trang web

7. 
Lệnh nào dùng để tách 1 chuỗi thành 1 mảng

$str="30/4/2020"; 

8. 
Những lệnh nào dùng để khai báo 1 mảng trong PHP

9. 
Mời xem code dưới đây và cho biết kết quả xuất ra trang web

$diem=5.5;
if ($diem>=8) echo "Gioi";
elseif ($diem>=7) echo "Khá";
elseif ($diem>=5) echo "Trung bình";
else echo "Yếu";

10. 
Lệnh nào dùng để tìm vị trí của chữ Nhường Nhịn trong mảng $nn

$nn =  ["Nhẹ nhàng", "Nhanh nhạy", "Nhịp nhàng", "Nhường nhịn", "Nhỏ nhẹ","Nhã nhặn"];

11. 
Lệnh nào dùng để xuất ra giá trị Gạo của mảng $sp

$sp =array("id" =>10, "Ten"=>"Gạo", "Gia"=>12000, 10, "Gạo");