Trắc nghiệm Javascript số 1

Trắc nghiệm Javascript số 1 giúp test các kiến thức rất cơ bản như vai trò của Javascript, các quy tắc cơ bản, cách xuất giá trị biến…

Link bài học cần xem để làm trắc nghiệm:


1. 
Phát biểu nào sau đây đúng

2. 
Mục đích của JavaScript

3. 
JavaScript có thể làm gì trong trang web

4. 
JavaScript có thể làm gì trong trang web

5. 
Các quy tắc cơ bản trong JavaScript

6. 
Công cụ viết code JavaScript

7. 
Cách hiện 1 giá trị hay biểu thức

8. 
Chọn hai phát biểu đúng

9. 
Chọn lệnh javascript đúng để xuất ra trang web giá trị biến x

10. 
Code sau xuất ra kết quả bao nhiêu nếu nhập lần lượt 20 và 18


var xx = prompt("Bạn bao nhiêu tuổi vậy?");
var xy = prompt("Còn người yêu bao nhiêu tuổi?");
var tong = xx + yy;
alert(tong);

11. 
Code sau xuất ra kết quả bao nhiêu nếu nhập lần lượt 19 và 20


   var ny1 = prompt("Bạn bao nhiêu tuổi vậy?");
   var ny2 = prompt("Còn người yêu bao nhiêu tuổi?");
   var tong = ny1 + ny2;
   alert(tong);