Trang chủ PHP nâng cao

PHP nâng cao

Php nâng cao là chuyên mục hướng dẫn học PHP với các kỹ năng nâng cao như triển khai MVC, OOP, Regular Expression, htaccess….

Sử dụng http header trong php

Sử dụng http header trong php là bài giới thiệu về http header, cách xem chúng và sử dụng hàm header trong php để tạo http header cần thiết
su-dung-regular-expression.png

Sử dụng Regular Expression

Sử dụng regular expression để tìm kiếm, tách lọc dữ liệu theo mẫu chỉ định. Không biết regular expression là một thiếu sót lớn của developer
php-va-cookie

PHP và cookie

PHP và cookie nói về việc sử dụng các biến cookie với PHP: Tác dụng của cookie, Tạo biến cookie, lấy giá trị để dùng, xóa biến cookie...
session-trong-php

Session trong PHP

Session trong PHP nói về sử dụng session trong lập trình php - vùng nhớ trên server dùng để chia sẻ biến giữa các trang php trong website.
php-va-form

PHP và Form

PHP và Form hướng dẫn lập trình PHP để xử lý các dữ liệu gửi lên từ form html. Cách nhận giá trị radio button, checkbox, file, mảng control
ham-trong-php

Hàm trong php

Hàm trong php hướng dẫn cách tạo hàm, gọi hàm trong php. Hàm thông thường, hàm nặc danh, hàm mũi tên, hàm trong class....
namspace-trong-php

Namespace trong PHP

Namespace trong PHP hướng dẫn dùng không gian tên. Namespace giúp nhóm các class, function, hằng vào một nhóm để dễ lập...
oop-trong-php

OOP trong PHP

OOP trong php hướng dẫn code PHP bằng cách dùng object, class để xử lý. Nhiều vấn đề được đề cập: construct, extends, constant, $this..
php-va-database

PHP và Database

PHP và Database quan hệ rất chặt chẽ. PHP xử lý dữ liệu còn database là kho lưu trữ, Từ PHP có thể dùng MySQLI /PDO để tương tác với database.
mvc-trong-php

MVC trong PHP

MVC là trong PHP nói về cách tổ chức code với mô hình MVC trong PHP. Nhờ đó triển khai tốt hơn trong các dự án phức tạp, cả team cùng làm
bien-trong-php

Biến trong PHP

Biến trong PHP là bài viết hướng dẫn cách sử dụng biến trong php như khai báo biến, hiện giá trị của biến, tầm vực của biến...
htaccess-trong-php

Sử dụng htaccess trong php

Sử dụng htaccess trong php để thực hiện các hoạt động trước khi code php thực thi. Ví dụ chuyển url, cấm xem file php, khai báo file mặc định

Các mảng có sẵn trong php

Các mảng có sẵn trong php là $_POST, $_GET, $_SERVER, $_REQUEST, $_COOKIE, $_SESSION, $_FILES... chứa nhiều thông tin rất cần thiết cho bạn

Mảng trong php

Mảng trong  php rất quan trọng, vì nhiều tình huống trong lập trình cần xử lý phải dùng tới mảng. PHP hỗ trợ rất mạnh về mảng.